Premagovanje ovir je moj izziv

Vabim vas k bra­nju moje­ga inter­vju­ja, ki sem ga z Nino R. Koželj, opra­vil za revi­jo MIKa­ven Lajf

Pod­je­tnik, vizi­o­nar, člo­vek s poslu­hom za šib­kej­še, a hkra­ti trden v svo­jih pre­pri­ča­njih in stra­te­gi­jah, ki kot neu­ni­čljiv motor vodi pod­je­tje z dve­sto zapo­sle­ni­mi in ustvar­ja pri­hod­ke in dobič­ke za nadalj­ni razvoj – Fran­ci Pli­ber­šek. Arhi­tekt, ki s svo­jo vizi­jo vztra­ja pri osve­tlje­va­nju, var­no­sti in kako­vo­stnih stavb­nih doda­kih za vaše domo­ve, usta­no­ve in pod­je­tja. Je tudi špor­tnik, spi­ri­tu­a­list in popo­tnik. Ver­ja­me, da zgolj zdra­vo in krep­ko telo lah­ko vzdr­ži napo­re podjetništva …