Camino — iskanje in utrjevanje notranjega miru, sreče in ljubezni

Dra­gi pri­ja­te­lji, moja želja, da bi pre­ho­dil North Cami­no in bil 33 dni v tiši­ni, brez tele­fo­na, inter­ne­ta, radia, tele­vi­zi­je in doma­čih, se je izpol­ni­la. V sebi čutim, da je zma­ga­la LJUBEZEN, SREČA IN MIR, ki ga čutim glo­bo­ko v sebi. Za menoj je 1.365.750 kora­kov, to je 1.024 km in 28.940 višin­skih metrov, ki sem jih pre­ma­gal v 32-ih dneh. Po vsem tem lah­ko rečem, da je Cami­no življenj­ska pot same­ga s seboj — za utr­je­va­nje notra­nje­ga miru, sre­če in lju­be­zni. Zahva­lju­jem se vsem v timu in “cami­nov­cem”, ki so mi poma­ga­li na poti iska­ti, utr­je­va­ti mir, sre­čo in lju­be­zen do sebe, svo­jih bli­žnjih, pri­ja­te­ljev in vseh lju­di sve­ta. Pre­ho­je­ni kilo­me­tri sever­ne Špa­ni­je in atlan­ske oba­le so me utr­di­li in nare­di­li še sreč­nej­še­ga, bolj zdra­ve­ga in pol­ne­ga ener­gi­je za nove izzi­ve, za nove pro­jek­te, ki mi jih niko­li ne bo zmanj­ka­lo… SREČNO, SLOVENIJA!

Na poti sem spo­znal veli­ko novih lju­di in stkal šte­vil­na nova poznan­stva in pri­ja­telj­stva. S poti sem se vrnil poln ener­gi­je, saj me je ta napol­ni­la z notra­njo ener­gi­jo in zado­volj­stvom, prav to je razlog, zakaj veči­na popo­tni­kov o njej poro­ča pozi­tiv­no in nav­di­hu­jo­če. Poto­va­nje me je pred­vsem obo­ga­ti­lo dušev­no in psi­hič­no, saj sem na poti spo­znal mno­go iščo­čih popo­tni­kov in nji­ho­ve življenj­ske zgod­be, ki so bile gan­lji­ve, vča­sih sreč­ne, vča­sih bole­če. Jako­bo­va pot ponu­ja šte­vil­ne izku­šnje, pri­ja­telj­stva in spo­zna­nja. Pomir­ja tudi s tem, česar ne more­mo spre­me­ni­ti, na kar ne more­mo vpli­va­ti. Odlo­čil sem se za pot “Cami­no del Nor­te” ali pot ob sever­ni oba­li Špa­ni­je, ki je ena naj­zah­tev­nej­ših poti do ome­nje­ne­ga cilja. Nakna­dno sem jo je dopol­nil še s kraj­šo potjo “Cami­no Fini­ster­re”. V druž­bi pri­ja­te­ljev: Mar­ja­ne, Petra in Mira­na sem doži­vel nepo­zab­ne izku­šnje, ki me opo­mi­nja­jo, kaj v življe­nju je naj­po­memb­nej­še. Če povza­mem, je to notra­nji mir, sre­ča, lju­be­zen do bli­žnjih, delje­nje dobrin in odda­lji­tev od pre­ti­ra­ne­ga mate­ri­al­ne­ga hle­pe­nja. Spri­ja­znje­nje z nara­vo, viš­jo silo in soži­tje s tistim, kar nam je dano. V mate­ri­a­li­stič­no opre­de­lje­ni in eko­nom­sko moč­no zazna­mo­va­ni druž­bi pa mora­mo žal vse to pogo­sto pori­ni­ti ob rob. A prav ta čas nas opo­mi­nja, da mora­mo druž­bo bolj huma­ni­zi­ra­ti, jo gra­di­ti na dobrem in nese­bič­nem ustvar­ja­nju, delje­nju in razu­me­va­nju. Med poto­va­njem po čudo­vi­tih pokra­ji­nah Špa­ni­je sem dobil ide­jo, da mora­mo obno­vi­ti in ozna­či­ti tudi slo­ven­ski Cami­no. Poti so lepe, odlič­ne za hojo, a ne dovolj dobro ozna­če­ne in nepod­pr­te z ustre­zni­mi pod­por­ni­mi toč­ka­mi — “alber­gi” za pre­no­če­va­nje in pre­hra­no popo­tni­kov ozi­ro­ma romar­jev. Sto­pil sem v stik s poslan­cem Evrop­ske­ga par­la­men­ta, Fran­cem Bogo­vi­čem, in začel raz­i­sko­va­ti možnost, kako bi pro­jekt oži­vlja­nja slo­ven­skih romar­skih poti pri­klju­čil k evrop­ske­mu pro­jek­tu “Pame­tne vasi”. Prvi pogo­vo­ri so že ste­kli in mor­da bomo Slo­ven­ci resnič­no uspe­li s pre­dla­ga­nim pro­jek­tom, ki bi v nara­vo zva­bil več lju­di, jim na poti omo­go­čil kva­li­te­tno biva­nje, pre­hra­nje­va­nje in dru­go podporo. 

Prav v tem vidim Fran­ci­je­vo dina­mi­ko v iska­nju in odkri­va­nju novih možno­sti. Niko­li ne obu­pa in ne odne­ha. Življe­nje čuti kot ener­gi­jo, ki jo je v vsa­kem tre­nut­ku moč pre­o­bli­ko­va­ti, jo izpo­pol­ni­ti in nad­gra­di­ti. Sedaj mu je sko­raj mesec dni “tiši­ne” vlil novih moči in novih pogle­dov na življe­nje. Pra­vi, da je okre­pil mir v sebi, lju­be­zen in razu­me­va­nje do dru­gih. Ko govo­ri o “slo­ven­skem Cami­nu”, pri ozna­kah poti ne poza­bi na niko­gar: poho­dni­ke, inva­li­de, kole­sar­je in jez­de­ce. Za sle­dnje je dobil nav­dih v Špa­ni­ji, kjer so bili konji pri­so­tni ob vsej poti, na pašni­kih, trav­ni­kih in na poteh, za tiste, ki so si žele­li ježe.