S srcem na kolo – srčna akcija našega podjetja

S srcem na kolo – srč­na akci­ja naše­ga pod­je­tja

MIKov­ci se že dol­ga leta tru­di­mo del svo­je­ga časa in tru­da poda­ri­ti tudi tistim, ki sami nima­jo možno­sti, da bi si lah­ko pri­vo­šči­li kaj več kot le tisto, kar nuj­no potre­bu­je­jo za življe­nje.

Tako je v pre­te­klih dese­tih letih nepo­gre­šljiv del naše­ga vsak­da­na posta­la skrb za otro­ke iz soci­al­no ogro­že­nih dru­žin. V vseh dese­tih letih, odkar izva­ja­mo pro­jekt MIK-ova kara­va­na otro­ške­ga sme­ha, smo brez­plač­ne poči­tni­ce omo­go­či­li že sko­raj 1000 otro­kom.

1.dan_MS 1 1.dan_otroci_s FP

V leto­šnjem letu smo se odlo­či­li sred­stva za brez­plač­no leto­va­nje zbra­ti s kole­sar­je­njem – akci­jo smo poi­me­no­va­li ‘S srcem na kolo’. Več kot 100 kole­sar­jev, naših zapo­sle­nih in poslov­nih par­tner­jev, v tem tre­nut­ku kole­sa­ri na 5‑dnevni, 540 kilo­me­trov dol­gi eta­pi od Mur­ske Sobo­te do Izo­le.

S štar­tom v petek, 22. apri­la, izpred naše­ga salo­na v Mur­ski Sobo­ti smo kre­ni­li pro­ti Celju. Moč­ni sonč­ni žar­ki so nas tako ogre­li, da je bila pot od Mur­ske Sobo­te mimo MIK-ove­ga salo­na v Mari­bo­ru, Slo­ven­ske Bistri­ce, Slo­ven­skih Konjic, Voj­ni­ka in vse do Salo­na v Celju mala mali­ca.

1.dan_Franci familija 1.dan_zaključek

Dru­gi dan, v sobo­to, 23. apri­la, smo kljub slab­ši vre­men­ski napo­ve­di ven­dar­le kole­sa­ri­li po suhih cestah Koz­jan­ske­ga, Bizelj­ske­ga in Krške­ga gri­čev­ja ter po pre­vo­že­nih 125 kilo­me­trih pri­spe­li na cilj v Novo mesto.

1.dan_postanek 1 2.dan_Olimje

Da hla­dnej­še vre­me in dežne kaplje niso ovi­ra, če le obsta­ja dober namen, smo doka­za­li tre­tji dan. Na hla­dno dolenj­sko jutro smo kre­ni­li pro­ti Kra­nju. Topel čaj in mali­ca v MIK-ovem salo­nu v Lju­blja­ni sta bila dovolj, da smo pre­ma­ga­li dež in uspe­šno pri­spe­li na cilj 102 kilo­me­tra dol­ge tre­tje eta­pe.

4. etapa_KR

Danes smo na četr­ti eta­pi, ki nas vodi iz Kra­nja v Novo Gori­co, jutri pa zaklju­či­mo našo kara­va­no v našem salo­nu v Izo­li.

4. etapa_Tolmin

Za vsak pre­ko­le­sar­jen kilo­me­ter bo naše pod­je­tje doni­ra­lo v sklad za brez­plač­no leto­va­nje kar 200 otrok.

Več o sami akci­ji si lah­ko pre­be­re­te na: https://mik-ce.si/s‑srcem/.

4. TALUMOV DAN INOVATIVNOSTI

Konec sep­tem­bra me je pod­je­tje Talum, kot poseb­ne­ga gosta, pova­bi­lo na nji­hov 4. dan ino­va­tiv­no­sti, na kate­rem so pode­li­li nagra­de svo­jim zapo­sle­nim, za dosež­ke na podro­čju ino­va­cij. Ude­le­ži­ti se dogod­ka tako pri­zna­ne­ga in uspe­šne­ga pod­je­tja, mi je bilo v veli­ko vese­lje in čast.

Inter­vju z mano, obja­vljen v Alu­mi­ni­ju, časo­pi­su druž­be Talum d. d., si lah­ko pre­be­re­te TUKAJ.

 

SONY DSC

SONY DSC

Med najboljšimi v letu 2014

Anke­ta revi­je Finan­ce je poka­za­la, da po mne­nju mno­gih sodim med naj­bolj­še direk­tor­je v Slo­ve­ni­ji. To si šte­jem v veli­ko čast in še doda­tno potr­di­tev same­mu sebi, da delam prav ter da čas in trud, ki ju vlo­žim v svo­je pod­je­tje in lju­di, nista zaman.

anketa80 1398283714

 

Čla­nek »Odpr­to pismo Fran­ci­ja Pli­ber­ška: Kaj bomo Slo­ven­ci pusti­li otro­kom in vnu­kom in kako bomo žive­li jutri?« je bil s stra­ni redak­ci­je Financ uvr­ščen na 1. mesto med član­ki leta 2014 v Finan­cah. Dej­stvo, da je moje raz­mi­šlja­nje oz. druž­be­na kri­ti­ka, naj­bolj bran čla­nek revi­je Finan­ce v letu 2014, veli­ko pove…

Čla­nek naj­de­te na nasle­dnji pove­za­vi: TOP ČLANKI 2014, lah­ko pa si ga pre­be­re­te tudi na tej sple­tni stra­ni (spo­daj).

Objave v medijih

Značke: