Znak kakovosti v graditeljstvu” za RAL montažo pri sanacijah z integracijo MIKroventa

PRIZNANJE ZA MIK CELJE

Gene­ral­ni direk­tor MIK Celje, Fran­ci Pli­ber­šek, je danes na otvo­ri­tvi 59. Sej­ma DOM pre­vzel pre­sti­žen cer­ti­fi­kat “Znak kako­vo­sti v gra­di­telj­stvu” za podro­čje RAL mon­taž pri sana­ci­jah objek­tov z inte­gri­ra­nim lokal­nim pre­zra­če­va­njem MIKrovent. 

STROKOVNI POSVET ZRMK

Še pred pode­li­tvi­jo pa se je ude­le­žil stro­kov­ne­ga posve­ta, ki ga je orga­ni­zi­ral Grad­be­ni inšti­tut ZRMK. Na posve­tu je pou­da­ril pomen celo­stne pre­no­ve in gra­dnje, ki vklju­ču­je ne zgolj kako­vo­stno gra­dnjoizo­la­ci­jo ter stavb­no pohi­štvo, tem­več tudi ustre­zno pre­zra­če­va­nje, pred­vsem pa pomen celo­vi­te­ga projektiranja.
Fran­ci Pli­ber­šek je na posve­tu izpo­sta­vil dej­stvo, da je v Evro­pi tre­tji­na objek­tov ozna­če­nih s sin­dro­mom bol­nih stavb, ki so posle­di­ca neu­stre­zne oz. nece­lo­vi­to gra­dnje in sanacij. 
Dele­žni­ki posve­ta so se eno­gla­sno stri­nja­li, da bo potreb­no zna­tno več sode­lo­va­nja raz­lič­nih sek­tor­jev ter spre­mem­be regu­la­tiv in smer­nic gra­dnje, ki bodo sis­tem­sko dolo­či­le nivo kako­vo­sti in ustre­zno­sti izdel­kov, mate­ri­a­lov ter procesov.

Pogledi uspešnih podjetnikov o viziji Slovenije

Inter­vju je bil obja­vljen na sple­tnem por­ta­lu Priložnost.Eu

1. Kakšna je vaša vizi­ja Slovenije?

Našo Slo­ve­ni­jo vidim kot drža­vo, v kate­ri bi se mora­li poli­ti­ki neha­ti obre­me­nje­va­ti s pre­te­klo­stjo in obtož­ba­mi. Čas je, da konč­no pri­sluh­ne­jo in usme­ri­jo svo­je moči in deja­nja v pri­ho­dnost. Zgo­do­vi­na je izje­mno pomemb­na, biti mora­mo pono­sni na svo­je kore­ni­ne, a tre­ba se je tudi vpra­ša­ti, kakšno zapu­šči­no bomo s takšnim poče­tjem pusti­li svo­jim otro­kom in vnu­kom. Želel bi si, da se zač­ne poli­ti­ka ukvar­ja­ti z drža­vo in drža­vlja­ni ter pre­ne­ha s poli­tič­ni­mi igri­ca­mi in med­se­boj­ni­mi obtoževanji.

Tre­ba je pote­gni­ti črto in posta­vi­ti nova pra­vi­la ter ure­di­ti sis­tem tako, da bo delal v dobro drža­ve in drža­vlja­nov. Tako, kot so to nare­di­le neka­te­re drža­ve Vzho­dne Evro­pe, npr. Polj­ska in Češka, ki so nas po napred­ku in razvo­ju že pre­hi­te­le. Ver­ja­mem, da je sve­tla pri­ho­dnost Slo­ve­ni­je v rokah stro­kov­nja­kov, ki zna­jo in želi­jo našo drža­vo posta­vi­ti na noge ter lju­dem omo­go­či­ti dostoj­no življenje.

»Le pri­lo­žnost jim je tre­ba dati in jim pusti­ti, da se izkažejo.«

Poli­ti­ki se mora­jo pre­ne­ha­ti deli­ti na leve in desne, loči­ti se mora­jo le še na dobre in slabe.

 

2. Kakšne pri­lo­žno­sti name­nja­te mladim?

Naše pod­je­tje je usmer­je­no v zapo­slo­va­nje mla­dih in nadar­je­nih lju­di, ki so stro­kov­nja­ki na svo­jih podro­čjih in se želi­jo pre­iz­ku­si­ti v bran­ži stavb­ne­ga pohi­štva. V ta namen smo obli­ko­va­li model Kari­er­ne­ga men­tor­stva, ki mla­de­mu in per­spek­tiv­ne­mu kadru ponu­ja ustvar­jal­ni poslov­ni pro­stor, v kate­rem se bo lah­ko kari­er­no raz­vil kot posa­me­znik in kot del MIKo­ve­ga tima. Mla­dim, ki jih zapo­sli­mo pre­ko pro­gra­ma Kari­er­ne­ga men­tor­stva, je za men­to­ri­ra­nje na raz­po­la­go naš vod­stve­ni kader. Pomemb­no je, da spo­zna­jo vse pro­ce­se dela v našem pod­je­tju in to zna­nje upo­ra­bi­jo pri svo­jem delu, v kate­rem se bodo pove­zo­va­li vsi oddel­ki. V pod­je­tju MIK meni­mo, da za obli­ko­va­nje zares kako­vo­stne­ga kadra potre­bu­je­mo vsaj dve leti, odvi­sno seve­da od polo­ža­ja, lah­ko tudi do 5 let, da se vzpo­sta­vi­jo vse kemi­je in pove­za­ve zno­traj pod­je­tja ter da zapo­sle­ni osvo­ji­jo zna­nje o vseh delov­nih pro­ce­sih. Šele, ko zapo­sle­ni pozna delo­va­nje pod­je­tja v dno duše in nje­go­ve biti, lah­ko posta­ne zares kako­vo­sten kader na svo­jem podro­čju, ki dopol­nju­je celo­to MIK tima.

 

3. Kako Evrop­ska uni­ja kori­sti vaše­mu podjetju?

Z vsto­pom v EU so se odpr­le doda­tne poslov­ne možno­sti tudi v naši bran­ži. Kot čla­ni EU smo kre­di­bil­nej­ši pro­i­zva­ja­lec in uvo­znik v drža­ve izven EU, kar pozi­tiv­no vpli­va na naše poslo­va­nje pre­ko luže ter v dru­gih drža­vah, ki ceni­jo evrop­sko kako­vost. Skle­pa­nje poslov in pri­do­bi­va­nje grad­be­nih pro­jek­tov se je v našem poslo­va­nju po vsto­pu v EU tako še okre­pi­lo, tudi na podro­čju poslo­va­nja s čla­ni­ca­mi EU. Naš polo­žaj smo naj­bolj okre­pi­li v Nem­či­ji, kjer ima­mo svo­jo podru­žni­co v Münchnu.

 

4. Zakaj je pomemb­no, da gre­do mla­di na voli­tve za Evrop­ski parlament?

Ver­ja­mem, da je pri­ho­dnost v mla­dih gene­ra­ci­jah. Moja želja je, da bi bili mla­di osve­šče­ni o pomemb­no­sti nji­ho­ve­ga soo­bli­ko­va­nja druž­be z orod­ji, do kate­rih so upra­vi­če­ni, da jih upo­ra­bi­jo in z nji­mi vpli­va­jo na razvoj naše druž­be zno­traj EU. Med temi orod­ji je naj­po­memb­nej­ša volil­na pra­vi­ca, s kate­ro daje­mo možnost, da se sli­ši­jo v EU gla­so­vi naših pra­vih lju­di, pred­stav­ni­kov Slo­ve­ni­je. Ti nam bodo utr­li in utr­di­li polo­žaj v EU, ki bo pri­po­mo­gel k razvo­ju in bla­go­sta­nju doma. Za naše pred­stav­ni­ke na evrop­skem poli­tič­nem par­ke­tu bi si želel, da bi se za nji­mi raz­le­gal tako dober glas in odlič­ni rezul­ta­ti, kot za naši­mi špor­tni­ki in kul­tur­ni­ki, ki dose­ga­jo v tuji­ni vrhun­ske rezultate.

Premagovanje ovir je moj izziv

Vabim vas k bra­nju moje­ga inter­vju­ja, ki sem ga z Nino R. Koželj, opra­vil za revi­jo MIKa­ven Lajf

Pod­je­tnik, vizi­o­nar, člo­vek s poslu­hom za šib­kej­še, a hkra­ti trden v svo­jih pre­pri­ča­njih in stra­te­gi­jah, ki kot neu­ni­čljiv motor vodi pod­je­tje z dve­sto zapo­sle­ni­mi in ustvar­ja pri­hod­ke in dobič­ke za nadalj­ni razvoj – Fran­ci Pli­ber­šek. Arhi­tekt, ki s svo­jo vizi­jo vztra­ja pri osve­tlje­va­nju, var­no­sti in kako­vo­stnih stavb­nih doda­kih za vaše domo­ve, usta­no­ve in pod­je­tja. Je tudi špor­tnik, spi­ri­tu­a­list in popo­tnik. Ver­ja­me, da zgolj zdra­vo in krep­ko telo lah­ko vzdr­ži napo­re podjetništva …

Prejeli smo SREBRNO PRIZNANJE Gospodarske zbornice Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije prepoznala naš lokalni prezračevalni sistem z rekuperacijo MIKrovent, tudi na nacionalnem izboru, kot perspektiven in inovativen in ga nagradila s Srebrnim nacionalnim priznanje!

Nagra­do je danes na Brdu pri Kra­nju na Dne­vu ino­va­tiv­no­sti pre­vzel direk­tor MIK Celje, Fran­ci Pli­ber­šek, z eki­po stro­kov­nih sode­lav­cev, ki je raz­vi­la lokal­ni pre­zra­če­val­ni sis­tem MIKro­vent. Ta je vse­ka­kor dvi­gnil razvoj lokal­ne­ga pre­zra­če­va­nja na viš­ji nivo, z zavi­dlji­vi­mi rezul­ta­ti ohra­nja­nja 95% toplo­te zra­ka notra­njih pro­sto­rov ob kon­stan­tni izme­nja­vi zraka.

Lokal­ni pre­zra­če­val­ni sis­tem MIKro­vent je vse­ka­kor pro­dukt in reši­tev za pre­zra­če­va­nje bival­nih pro­sto­rov, ki izbolj­šu­je kako­vost biva­nja, kar je pre­po­zna­la tudi stro­kov­na komi­si­ja GZS za pode­li­tev pri­znanj za inovacije.

Česti­ta­mo eki­pi MIKro­vent za Sre­br­no pri­zna­nje GZS!

MIKavna premiera #NEPREMAGLJIVI z Anžetom Kopitarjem

MIK Celje je že pri­šla pomlad, novo obdo­bje, ki ga je zazna­mo­va­lo sode­lo­va­nje z novim obra­zom naše bla­gov­ne znam­ke, Anže­tom Kopitarjem.

Danes smo šir­ši jav­no­sti pred­sta­vi­li eksklu­ziv­no pre­mi­e­ro nove TV in video kam­pa­nje pod naslo­vom #nepre­ma­glji­vi z naj­bolj­šim slo­ven­skim hoke­ji­stom vseh časov, Anže­tom Kopi­tar­jem, ki se ta dan zač­ne pred­va­ja­ti na vseh večjih slo­ven­skih tele­vi­zi­jah in druž­be­nih omrežjih. 

MIKav­na pomlad pa veje tudi na podro­čju naše­ga lastne­ga razvo­ja, stro­kov­ne­ga zna­nja in viso­ko teh­no­lo­ške in napre­dne lastne proizvodnje.
Zato smo na pre­mi­e­ri z veli­kim pono­som in na čelu z direk­tor­jem, vizi­o­nar­jem in usta­no­vi­te­ljem MIK Celje, Fran­ci­jem Pli­ber­škom, eksklu­ziv­no pred­sta­vi­li tudi novo gene­ra­ci­jo nepre­ma­glji­ve­ga lokal­ne­ga pre­zra­če­val­ne­ga sis­te­ma MIKro­vent. Ta je plod lastne­ga razvo­ja, zna­nja in pro­i­zvo­dnje MIKo­vih stro­kov­nja­kov z dr. Petrom Nova­kom na čelu.