Vzponi nas povezujejo — Kilimandžaro

V janu­ar­ju leto­šnje­ga leta se je sku­pi­na aktiv­nih pla­nin­cev v pod­je­tju MIK odlo­či­la, da se loti naj­viš­je­ga vrha v Afri­ki. Pobu­dnik je bil direk­tor pod­je­tja, Fran­ci Pli­ber­šek. V druž­bo pri osva­ja­nju vrha je pova­bil sode­lav­ce in kole­ge iz pod­je­tja Kosec. Tako se je na odpra­vo poda­lo 10 MIKov­cev in dva čla­na dru­ge­ga pod­je­tja. Vse to z željo, da bi okre­pi­li svo­je­ga duha in telo.

Goro sesta­vlja­jo tri­je stož­ci: Kibo (5.895 m), Shi­ra (3.962 m) in Mawen­zi (5.149 m). Naj­viš­ji vrh je Uhuru, naha­ja pa se na Kibu, ki je mimo­gre­de edi­ni spe­či vul­kan, kar pome­ni, da lah­ko nekoč mor­da spet izbruh­ne, med­tem ko sta Shi­ra in Mawen­zi spe­ča vul­ka­na.  Za osva­ja­nje gore Kili­man­dža­ro je potreb­na dobra tele­sna pri­pra­vlje­nost in splo­šna zdra­vstve­na kon­di­ci­ja. Zara­di dolo­če­nih kro­nič­nih bole­zni je lah­ko vzpon, kljub pogo­sti ozna­ki, da ne sodi med tež­je, neva­ren, zato se je pred odlo­či­tvi­jo o vzpo­nu potreb­no posve­to­va­ti z zdrav­ni­kom. Sicer pa gre za čudo­vi­to dogo­di­všči­no, ki ponu­ja spo­zna­va­nje z raz­gi­ba­no pokra­ji­no in zani­mi­vo pre­ma­go­va­nje poho­dni­ških ciljev. 

Zakaj in kako je padla odločitev?

Fran­ci Pli­ber­šek pove, da je zače­tno ide­jo dobil po raz­go­vo­ru v SBC (Slo­ve­ni­an Busi­ness Club), kjer so se o tem pogo­var­ja­li s kole­gi. Ide­jo je pre­ne­sel sode­lav­cem v svo­jem pod­je­tju, ki se s ple­za­njem redno ukvar­ja­jo, in zače­tna odlo­či­tev je padla. Sode­lav­ka Stan­ka Čoh je orga­ni­zi­ra­la pre­da­va­nje kole­ga Sama Žni­dar­ši­ča, ki je Kili­man­dža­ro obi­skal že več­krat, pohva­li pa se lah­ko tudi z več­kra­tni­mi vzpo­ni na Hima­la­jo. Sku­paj so poi­ska­li naj­bolj­šo orga­ni­za­cij­sko reši­tev in dolo­či­li datum. Pred tem pa so seve­da pri­dno vadi­li z eno­dnev­ni­mi vzpo­ni na gore po Slo­ve­ni­ji. Ti vzpo­ni so tra­ja­li dnev­no od pet do deset ur. S tem so pre­ve­ri­li svo­jo kon­di­ci­jo, jo del­no še nad­gra­di­li in se tako odlič­no pri­pra­vlje­ni kasne­je loti­li vzpo­na na Kilimandžaro.

Ves čas vzpo­na na goro je sku­pi­na MIKov­cev in kole­gov delo­va­la tim­sko in se pod­pi­ra­la, kar je okre­pi­lo tudi notra­nji duh pod­je­tja. Po bese­dah Pli­ber­ška so bili v tem času kot ena veli­ka dru­ži­na, ki se zave­da potre­be po pomo­či dru­ge­mu v nepred­vi­dlji­vih raz­me­rah. Od 35º C, ki so jih izme­ri­li pod vznož­jem gore, so se v sed­mih dneh dvi­gni­li na goro, kjer je bilo ‑20º C. Teh ‑20º C pa je bilo v sun­ko­vi­tem vetru od 70 do 120 km/h čuti­ti kot ‑30º C. Ta tem­pe­ra­tur­na raz­li­ka je pome­ni­la šok za telo in potre­bo po hitrem prilagajanju.

Pot na Kili­man­dža­ro je pri­ne­sla še nekaj dobre­ga. Pre­den je sku­pi­na popo­tni­kov izve­de­la, da gre­do sko­zi Masaj­sko vas, kjer se naha­ja tudi skro­mna šola, je za otro­ke naku­pi­la osnov­ne šol­ske potreb­šči­ne, ki jih tam pred­sta­vlja­jo zgolj svinč­ni­ki in zvez­ki. Odziv otrok je bil never­je­ten. Bili so vese­li in hva­le­žni, kar je v našem mate­ri­a­li­stič­no pre­na­pih­nje­nem sve­tu že sko­raj red­kost. Zato so se po povrat­ku z gore pla­nin­ci odlo­či­li, da otro­kom naku­pi­jo še več potreb­ščin, v zahva­lo za pri­ja­znost doma­či­nov in zara­di sre­če, ker so se z gore uspe­šno spustili.

Pot na Kili­man­dža­ro ne bi bila mogo­ča brez pri­ja­zne­ga sprem­stva doma­či­nov, ki alpi­ni­ste spre­mlja­jo in jim poma­ga­jo s pre­no­som prtlja­ge. To je obe­nem tudi vir nji­ho­ve­ga zasluž­ka, a kljub temu nji­ho­va pri­ja­znost pre­se­ga zgolj delo za denar, kar je v naši druž­bi prav tako red­kost, zato nas gane in nav­da z vese­ljem. MIKov­ce je na pot spre­mlja­lo 49 doma­či­nov (6 vodni­kov, 2 kuhar­ja, …), ki so poma­ga­li pred­vsem z izku­šnja­mi in noše­njem prtlja­ge, v kate­ri so bili šoto­ri, hra­na, poso­de in osta­lo, kar je za eks­pe­di­ci­jo nuj­no potrebno.

Pot na Kili­man­dža­ro je tako v popo­tni­kih pusti­la širo­ko pale­to občut­kov, hva­le­žno­sti in zaključ­kov, ki bodo ple­me­ni­ti­li nji­ho­va življe­nja in jim daja­li vede­ti, da je dolo­če­ne spre­mem­be potreb­no nare­di­ti tudi v nači­nu raz­mi­šlja­nja, tako v zaseb­nem, kot tudi v poslov­nem življenju.

Od 35º C, ki so jih izme­ri­li pod vznož­jem gore, so se v sed­mih dneh dvi­gni­li na goro, kjer je bilo ‑20º C. Teh ‑20º C pa je bilo v sun­ko­vi­tem vetru od 70 do 120 km h čuti­ti kot ‑30º C. Ta tem­pe­ra­tur­na raz­li­ka je pome­ni­la šok za telo in potre­bo po hitrem prilagajanju.

Pot na Kili­man­dža­ro je pri­ne­sla še nekaj dobre­ga. Pre­den je sku­pi­na popo­tni­kov izve­de­la, da gre­do sko­zi Masaj­sko vas, kjer se naha­ja tudi skro­mna šola, je za otro­ke naku­pi­la osnov­ne šol­ske potreb­šči­ne, ki jih tam pred­sta­vlja­jo zgolj svinč­ni­ki in zvez­ki. Odziv otrok je bil never­je­ten. Bili so vese­li in hva­le­žni, kar je v našem mate­ri­a­li­stič­no pre­na­pih­nje­nem sve­tu že sko­raj red­kost. Zato so se po povrat­ku z gore pla­nin­ci odlo­či­li, da otro­kom naku­pi­jo še več potreb­ščin, v zahva­lo za pri­ja­znost doma­či­nov in zara­di sre­če, ker so se z gore uspe­šno spustili.

Pot na Kili­man­dža­ro ne bi bila mogo­ča brez pri­ja­zne­ga sprem­stva doma­či­nov, ki alpi­ni­ste spre­mlja­jo in jim poma­ga­jo s pre­no­som prtlja­ge. To je obe­nem tudi vir nji­ho­ve­ga zasluž­ka, a kljub temu nji­ho­va pri­ja­znost pre­se­ga zgolj delo za denar, kar je v naši druž­bi prav tako red­kost, zato nas gane in nav­da z vese­ljem. MIKov­ce je na pot spre­mlja­lo 49 doma­či­nov (6 vodni­kov, 2 kuhar­ja, …), ki so poma­ga­li pred­vsem z izku­šnja­mi in noše­njem prtlja­ge, v kate­ri so bili šoto­ri, hra­na, poso­de in osta­lo, kar je za eks­pe­di­ci­jo nuj­no potrebno.

Pot na Kili­man­dža­ro je tako v popo­tni­kih pusti­la širo­ko pale­to občut­kov, hva­le­žno­sti in zaključ­kov, ki bodo ple­me­ni­ti­li nji­ho­va življe­nja in jim daja­li vede­ti, da je dolo­če­ne spre­mem­be potreb­no nare­di­ti tudi v nači­nu raz­mi­šlja­nja, tako v zaseb­nem, kot tudi v poslov­nem življenju.