Od enega zaposlenega, do globalnega podjetja s 23 miljoni evrov prihodkov v 2020

Z veli­kim vese­ljem z vami delim pod­cast, z naslo­vom “Od ene­ga zapo­sle­ne­ga, do glo­bal­ne­ga pod­je­tja s 23 miljo­ni evrov pri­hod­kov v 2020”, ki sem ga opra­vil z Mar­kom Kali­nom. Z Mar­kom sva spre­go­vo­ri­la o raz­lič­nih tema­ti­kah, tako življenj­skih kot vsak­da­njih in tudi neko­li­ko bolj zabav­nih, ki so zago­to­vo pope­stri­le pod­cast. Vabim vas k ogle­du neko­li­ko dru­gač­ne­ga pod­ca­sta, v kate­rem boste spo­zna­li tudi dru­go plat mene in moje­ga delovanja.

Vse se da, s Tanjo Skaza

Vabim vas k poslu­ša­nju inter­vju­ja, ki sem ga za odda­jo Vse se da, opra­vil s Tanjo Ska­za. S Tanjo sva govo­ri­la o dobro­del­no­sti, za kate­ro menim, da je del uspe­ha vsa­ke­ga podjetja.

Klepet ob kavi

Vabim vas k ogle­du odda­je Kle­pet ob kavi, kjer sem s sim­pa­tič­no vodi­te­lji­co Jasmi­no Kan­dor­fer spre­go­vo­ril o uspe­hu, zdrav­ju in denarju.

Pot do človeka je najkrajša pot do Boga!

Pre­be­ri­te več …

PRIZNANJE ZA MIK CELJE

Gene­ral­ni direk­tor MIK Celje, Fran­ci Pli­ber­šek, je danes na otvo­ri­tvi 59. Sej­ma DOM pre­vzel pre­sti­žen cer­ti­fi­kat “Znak kako­vo­sti v gra­di­telj­stvu” za podro­čje RAL mon­taž pri sana­ci­jah objek­tov z inte­gri­ra­nim lokal­nim pre­zra­če­va­njem MIKrovent. 

Pre­be­ri­te več …

Zdrava gradnja in prezračevanje

Vabim vas k poslu­ša­nju moje­ga pre­da­va­nja, na temo Zdra­va gra­dnja in pre­zra­če­va­nje.

MIKavna premiera #NEPREMAGLJIVI z Anžetom Kopitarjem

 

Pre­be­ri­te več …

Prejeli smo SREBRNO PRIZNANJE Gospodarske zbornice Slovenije

Pre­be­ri­te več …

Sam sebi moraš biti edini vzor in edini tekmec.

Če imaš cilj dokazati se sebi, si zmagovalec.

Franci Pliberšek

Potovanja

Pre­be­ri­te več …

Družbena odgovornost

Pre­be­ri­te več …

Razmišljanja

Pre­be­ri­te več …