Poz­dra­vlje­ni,

Sem pod­je­tnik, ki že 30 let vodi svo­je pod­je­tje, kate­re­ga sem usta­no­vil še v času štu­di­ja. Sem mož in oče trem otro­kom, Ale­nu, Naji in Timo­nu. Sko­zi pol­tre­tje dese­tle­tje uspe­šne­ga vode­nja sem se soo­čal s spre­je­ma­njem šte­vil­nih odlo­či­tev, ki so odlo­ča­le o uspe­hu in uso­di pod­je­tja in zapo­sle­nih. Gle­de na to, da je MIK danes eno naj­u­spe­šnej­ših pod­je­tij za pro­i­zvo­dnjo stavb­ne­ga pohi­štva in zaste­kli­tve objek­tov v Slo­ve­ni­ji, sem zago­to­vo spre­je­mal pra­ve odlo­či­tve. Seve­da sam ne bi zmo­gel dose­či vse­ga tega, to smo dose­gli vsi sku­paj – zapo­sle­ni in moja dru­ži­na. Vsa podro­čja moje­ga življe­nja in delo­va­nja se nepre­sta­no pre­ple­ta­jo. Zna­nje in izku­šnje iz posla pre­na­šam v kul­tu­ro in šport in naprej v lokal­no sku­pnost in druž­be­no odgo­vor­nost, pa spet nazaj v pod­je­tje in dru­ži­no. Svo­je izku­šnje z vese­ljem delim z osta­li­mi, saj sem pre­pri­čan, da se lah­ko naj­več nau­či­mo prav drug od dru­ge­ga. Živim, delam in se odlo­čam po nače­lu pre­pro­ste in zdra­ve kmeč­ke pame­ti, »ZKP«. Močan pečat pa so na moje raz­mi­šlja­nje in doži­vlja­nje sve­ta pusti­la tudi šte­vil­na poto­va­nja po sve­tu, kjer sem sre­če­val in spo­zna­val tuje kul­tu­re in se iz njih učil, kako biti vsak dan bolj­ši člo­vek in uspe­šnej­ši podjetnik.

Franci Pliberšek, lastnik in generalni direktor podjetja in njegova ekipa skozi oči medijske hiše ALMEDIA. Novo, inovativno in MIKavno.