15. MIKova karavana otroškega smeha — 300 otrok na brezplačne počitnice na morje

15. MIKo­va kara­va­na otro­ške­ga sme­ha je za nas pred­sta­vlja­la never­je­ten izziv, a soča­sno dobro­del­no pre­lo­mni­co, saj smo na mor­je odpe­lja­li naj­več otrok doslej, kar 300, iz soci­al­no šib­kej­ših dru­žin. Leto­šnja MIKo­va kara­va­na se je deli­la v dve sku­pni, po 150 otrok, ki so v sprem­stvu 14 vzgo­ji­te­ljev in nji­ho­ve­ga vod­je Mila­na Ninića med 27.6. in 11.7. odpra­vi­li na Debe­li Rtič. Pri­pra­ve na leto­va­nje so se zače­le že v začet­ku leto­šnje­ga leta, a kaj kma­lu nas je usta­vi­la epi­de­mi­ja COVID-19, ki je celo­ten pro­jekt posta­vi­la pod velik vpra­šaj. Izved­ba pro­jek­ta je kljub vse­mu pote­ka­la po pla­nu, saj smo MIKov­ci ver­je­li, da bomo letos ure­sni­či­li dol­go­le­tno željo 300 otro­kom iz soci­al­no šib­kej­ših dru­žin. Sre­di­na maja je bila tista pre­lo­mni­ca, ko je vla­da odo­bri­la kolo­ni­je, pole­tne šole, teča­je in tudi našo izved­bo MIKo­ve karavane.

27. juni­ja se je na Debe­li rtič odpra­vi­la prva sku­pi­na 150 otrok, ki so jih pospre­mi­li srč­ni MIKo­vi vzgo­ji­te­lji iz dru­štva Eno­stav­no poma­gam, ki so pod vod­stvom Mila­na Ninića in v sode­lo­va­nju naše­ga Mar­ke­tin­ga izve­dli celo­ten pro­jekt 15. MIKo­ve kara­va­ne otro­ške­ga sme­ha. Pri­ja­zni in vedno nasme­ja­ni vzgo­ji­te­lji so otro­ke spre­je­li odpr­tih rok in jim nav­kljub nji­ho­vim tež­kim življenj­skim zgod­bam, kaj kma­lu nari­sa­li nasmeh na obraz. Vzgo­ji­te­lji so v času MIKo­ve kara­va­ne otro­kom pri­pra­vi­li šte­vil­ne ustvar­jal­ne delav­ni­ce, orga­ni­zi­ra­ne pusto­lo­všči­ne v nara­vi, obisk akva­ri­ja in še mno­go dru­ge­ga, seve­da pa ne sme­mo poza­bi­ti tudi na obisk MIKov­cev, naše­ga direk­tor­ja Fran­ci­ja Pli­ber­ška, Ane Pra­znik. Bepop ladi­es in nena­za­dnje Gaje Prestor.

15. MIKova karavana otroškega smeha

To so dnevi, ki jih ne bomo pozabili. Nikoli!

MIK Celje smo ob tri­de­se­ti oble­tni­ci, kot že šti­ri­najst let pred tem, omo­go­či­li sred­stva za leto­va­nje 150 otrok. Osta­lo polo­vi­co ude­le­žen­cev pa so poma­ga­le dona­ci­je, zbra­ne prek Radia Ognji­šče, Slo­ven­ske kari­tas, huma­ni­tar­ne orga­ni­za­ci­je Eno­stav­no poma­gam in doda­tnih sred­stev MIK Celje. Del zbra­nih sred­stev je bil name­njen tudi poči­tni­cam, ki jih za podob­no sku­pi­no otrok pri­pra­vlja Slo­ven­ska kari­tas. Akci­ja je letos res pre­sto­pi­la kar nekaj bregov.

Pre­be­ri­te si več o tem srč­nem pro­jek­tu na  https://radio.ognjisce.si/sl/228/utrip/31746/to-so-dnevi-ki-jih-ne-bomo-pozabili-nikoli.htm