Franci Pliberšek

Podjetnik, predavatelj, vizionar in oster kritik političnih in družbenih razmer.

Archive
junij 2012 Monthly archive

V sobo­to, 23. juni­ja, je v Veli­ki kavar­ni v Mari­bo­ru, v okvi­ru Mari­bor­ske­ga regi­o­nal­ne­ga knji­žne­ga sej­ma  pod okri­ljem Dru­štva slo­ven­skih pisa­te­ljev, pote­ka­la pred­sta­vi­tev knji­ge Vse­mo­goč­ni v ogle­da­lu. Gosti­te­lji­ca Man­ca Košir se je o modro­stih življe­nja, ki jih Fran­ci Pli­ber­šek pri­po­ve­du­je sko­zi zgod­bo Mate­je Zor­ko, pogo­var­ja­la z avtor­je­ma in radij­skim novi­nar­jem Anto­nom Pete­lin­škom.

Spo­što­va­nje moške­ga do žen­ske in obču­do­va­nje žen­ske do moške­ga. To manj­ka temu sve­tu.” je dejal Anton Pete­lin­šek, ko sta z Man­co Košir sku­paj pri­šla do spo­zna­nja, da sta por­tre­ti­ra­nec Fran­ci Pli­ber­šek in avto­ri­ca por­tre­ta Mate­ja Zor­ko odlič­no zdru­ži­la svo­ji življenj­ski zgod­bi in sko­zi raz­bur­ka­no zgod­bo pred­sta­vi­la bistvo sreč­ne­ga in lepe­ga življe­nja.

Da je Fran­ci Pli­ber­šek prvi slo­ven­ski direk­tor, ki je napi­sal duhov­no knji­go, je še doda­tno spod­bu­di­lo vse pri­so­tne, da so spre­je­li pobu­do za usta­no­vi­tev nagra­de za mana­ger­je, ki poslu­je­jo ne le druž­be­no odgo­vor­no, pač pa tudi v naj­bolj­šem inte­re­su in skr­bi za svo­je zapo­sle­ne. Kot je dejal Pli­ber­šek: “Več kot bodo zaslu­ži­li moji zapo­sle­ni, večje bo moje bosta­vo.

 

Vsemogočni v ogledalu

Fran­ci Pli­be­šek, Mate­ja Zor­ko, Man­ca Košir in Anton Pete­lin­šek med pogo­vo­rom

Več ...

O knji­gi Fran­ci­ja Pli­ber­ška, direk­tor­ja MIK Celje, in Mate­je Zor­ko VSEMOGOČNI V OGLEDALU se bo gosti­te­lji­ca pogo­var­ja­la z avtor­je­ma in radij­skim novi­nar­jem Anto­nom Pete­lin­škom. Knji­ga pri­po­ve­du­je o življenj­skih resni­cah in vre­dno­tah, o ure­sni­če­va­nju sanj in izku­šnjah, ki nas vodi­jo k modro­sti. Kra­tek odlo­mek za okus in pova­bi­lo na sre­ča­nje: “Če želi­mo z nekom deli­ti življe­nje, mora­mo naj­prej zna­ti biti sami. Nih­če si namreč ne želi­ti biti z nekom, ki noče biti s seboj.”

V sobo­to, 23. juni­ja 2012, ob 11.00 uri, v Veli­ki kavar­ni v Mari­bo­ru.
Vablje­ni!

Več ...
Slika Franci Pliberšek

Fran­ci Pli­ber­šek

Pozdravljeni

Sem pod­je­tnik, ki že 30 let vodi svo­je pod­je­tje, kate­re­ga sem usta­no­vil še v času štu­di­ja. Sem mož in oče treh živah­nih naj­stni­kov. Sko­zi pol­tre­tje dese­tle­tje uspe­šne­ga vode­nja sem se soo­čal s spre­je­ma­njem šte­vil­nih odlo­či­tev, ki so odlo­ča­le o uspe­hu in uso­di pod­je­tja in zapo­sle­nih. Gle­de na to, da je MIK danes eno naj­u­spe­šnej­ših pod­je­tij za pro­i­zvo­dnjo stavb­ne­ga pohi­štva in zaste­kli­tve objek­tov v Slo­ve­ni­ji, sem zago­to­vo spre­je­mal pra­ve odlo­či­tve. Seve­da sam ne bi zmo­gel dose­či vse­ga tega, to smo dose­gli vsi sku­paj – zapo­sle­ni in moja dru­ži­na. Vsa podro­čja moje­ga življe­nja in delo­va­nja se nepre­sta­no pre­ple­ta­jo. Zna­nje in izku­šnje iz posla pre­na­šam v kul­tu­ro in šport in naprej v lokal­no sku­pnost in druž­be­no odgo­vor­nost, pa spet nazaj v pod­je­tje in dru­ži­no. Svo­je izku­šnje z vese­ljem delim z osta­li­mi, saj sem pre­pri­čan, da se lah­ko naj­več nau­či­mo prav drug od dru­ge­ga. Živim, delam in se odlo­čam po nače­lu pre­pro­ste in zdra­ve pame­ti. Močan pečat pa so na moje raz­mi­šlja­nje in doži­vlja­nje sve­ta pusti­la tudi šte­vil­na poto­va­nja po sve­tu, kjer sem sre­če­val in spo­zna­val tuje kul­tu­re in se iz njih učil, kako biti vsak dan bolj­ši člo­vek in uspe­šnej­ši pod­je­tnik.

S spo­što­va­njem,
Fran­ci Pli­ber­šek, uni­ver­zi­te­ni diplo­mi­ra­ni inže­nir arhi­tek­tu­re
Gene­ral­ni direk­tor, MIK Celje, d.o.o.

Več ...