Več kot bodo zaslužili moji zaposleni, večje bo moje bogastvo.

V sobo­to, 23. juni­ja, je v Veli­ki kavar­ni v Mari­bo­ru, v okvi­ru Mari­bor­ske­ga regi­o­nal­ne­ga knji­žne­ga sej­ma  pod okri­ljem Dru­štva slo­ven­skih pisa­te­ljev, pote­ka­la pred­sta­vi­tev knji­ge Vse­mo­goč­ni v ogle­da­lu. Gosti­te­lji­ca Man­ca Košir se je o modro­stih življe­nja, ki jih Fran­ci Pli­ber­šek pri­po­ve­du­je sko­zi zgod­bo Mate­je Zor­ko, pogo­var­ja­la z avtor­je­ma in radij­skim novi­nar­jem Anto­nom Pete­lin­škom.

Spo­što­va­nje moške­ga do žen­ske in obču­do­va­nje žen­ske do moške­ga. To manj­ka temu sve­tu.” je dejal Anton Pete­lin­šek, ko sta z Man­co Košir sku­paj pri­šla do spo­zna­nja, da sta por­tre­ti­ra­nec Fran­ci Pli­ber­šek in avto­ri­ca por­tre­ta Mate­ja Zor­ko odlič­no zdru­ži­la svo­ji življenj­ski zgod­bi in sko­zi raz­bur­ka­no zgod­bo pred­sta­vi­la bistvo sreč­ne­ga in lepe­ga življenja.

Da je Fran­ci Pli­ber­šek prvi slo­ven­ski direk­tor, ki je napi­sal duhov­no knji­go, je še doda­tno spod­bu­di­lo vse pri­so­tne, da so spre­je­li pobu­do za usta­no­vi­tev nagra­de za mana­ger­je, ki poslu­je­jo ne le druž­be­no odgo­vor­no, pač pa tudi v naj­bolj­šem inte­re­su in skr­bi za svo­je zapo­sle­ne. Kot je dejal Pli­ber­šek: “Več kot bodo zaslu­ži­li moji zapo­sle­ni, večje bo moje bosta­vo.

 

Vsemogočni v ogledalu
Fran­ci Pli­be­šek, Mate­ja Zor­ko, Man­ca Košir in Anton Pete­lin­šek med pogovorom

Beremo z Manco Košir

O knji­gi Fran­ci­ja Pli­ber­ška, direk­tor­ja MIK Celje, in Mate­je Zor­ko VSEMOGOČNIOGLEDALU se bo gosti­te­lji­ca pogo­var­ja­la z avtor­je­ma in radij­skim novi­nar­jem Anto­nom Pete­lin­škom. Knji­ga pri­po­ve­du­je o življenj­skih resni­cah in vre­dno­tah, o ure­sni­če­va­nju sanj in izku­šnjah, ki nas vodi­jo k modro­sti. Kra­tek odlo­mek za okus in pova­bi­lo na sre­ča­nje: “Če želi­mo z nekom deli­ti življe­nje, mora­mo naj­prej zna­ti biti sami. Nih­če si namreč ne želi­ti biti z nekom, ki noče biti s seboj.”

V sobo­to, 23. juni­ja 2012, ob 11.00 uri, v Veli­ki kavar­ni v Mariboru.
Vabljeni!