S srcem na kolo 2019

Že 4. dobro­del­na kole­sar­ska tura, S srcem na kolo, je uspe­šno za nami. V petih dneh smo pre­ko­le­sa­ri­li več kot 640 km, od Mur­ske Sobo­te do Izo­le, in s tem ure­sni­či­li mor­ske poči­tni­ce za 100 otrok iz soci­al­no šib­kih dru­žin. Na naši kole­sar­ski poti nas je spre­mlja­lo son­ce, vse do zaključ­ka 3. eta­pe. A, zadnji dve eta­pi, iz Kranj­ske Gore do Nove Gori­ce, in naprej do Izo­le, sta pote­ka­li v hudih nali­vih, ki so bili velik izziv, tako za kole­sar­je, kot orga­ni­za­cij­sko in spre­mlje­val­no eki­po. Z dobro voljo vseh vas kole­sar­jev in trdno odlo­če­no­stjo, da pri­ko­le­sa­ri­mo poči­tni­ce 100 otro­kom, nam je uspe­lo. Z nasme­hom na obra­zih smo pre­ma­ga­li hudo dežev­je in zaklju­či­li našo srč­no kole­sar­sko turo v sonč­ni Izo­li. Srč­na hva­la za vašo dobro voljo, pozi­tiv­no ener­gi­jo in var­no ter odgo­vor­no kolesarjenje.