15. MIKova karavana otroškega smeha — 300 otrok na brezplačne počitnice na morje

Že 15 let zapo­red MIK Celje vsa­ko leto s svo­jo dona­ci­jo omo­go­či mor­ske poči­tni­ce za vsaj 100 otrok iz soci­al­no šib­kej­ših dru­žin. Letos smo omo­go­či­li poči­tni­ce kar 300 otro­kom. Tako je z MIKo­vo kara­va­no otro­ške­ga sme­ha mor­je doži­ve­lo že več kot 1.750 otrok. Krov­no poslan­stvo druž­be­no-odgo­vor­ne­ga delo­va­nja vodil­ne­ga slo­ven­ske­ga pro­i­zva­jal­ca stavb­ne­ga pohi­štva, MIK Celje, je vra­ča­nje oko­lju, v kate­rem ustvar­ja in poslu­je, tako da del svo­je­ga časa in sred­stev name­nja pomo­či soci­al­no šib­kim čle­nom naše družbe.
Zadnjih 5 let so k temu srč­ne­mu dobro­del­ne­mu pro­jek­tu pri­spe­va­li tudi kole­sar­ji, MIKo­vi pri­ja­te­lji, zapo­sle­ni in poslov­ni par­tner­ji, ki so se ude­le­ži­li Miko­ve dobro­del­ne kole­sar­ske ture čez Slo­ve­ni­jo – »S srcem na kolo«. Letos pa so se pri­dru­ži­li indi­vi­du­al­nim špor­tnim izzi­vom »S srcem za mor­je otrok« in s tem pri­spe­va­li v sklad 15. Miko­ve kara­va­ne otro­ške­ga sme­ha. MIKo­va kara­va­na otro­ške­ga sme­ha je zgod­ba o srč­nih lju­deh, srč­nih MIKov­cih, srč­nih posa­me­zni­kih, ki so se pri­dru­ži­li s svo­ji­mi aktiv­nost­mi in dona­ci­ja­mi pro­jek­tu S srcem za mor­je otrok pre­ko www.s.srcem.si in etra Radia Ognjišče.
MIKo­va kara­va­na otro­ške­ga sme­ha je zgod­ba o srč­no­sti in želji polep­ša­ti otro­štvo soci­al­no šib­kej­šim, ki jo soo­bli­ku­je­ta pod­je­tje MIK Celje kot orga­ni­za­tor in krov­ni dona­tor pro­jek­ta ter izva­ja­lec pro­jek­ta Huma­ni­tar­no dru­štvo Eno­stav­no poma­gam, sku­paj s srč­ni­mi MIKo­vi­mi vzgojitelji.