Vzponi nas povezujejo — Kilimandžaro

V janu­ar­ju leto­šnje­ga leta se je sku­pi­na aktiv­nih pla­nin­cev v pod­je­tju MIK odlo­či­la, da se loti naj­viš­je­ga vrha v Afri­ki. Pobu­dnik je bil direk­tor pod­je­tja, Fran­ci Pli­ber­šek. V druž­bo pri osva­ja­nju vrha je pova­bil sode­lav­ce in kole­ge iz pod­je­tja Kosec. Tako se je na odpra­vo poda­lo 10 MIKov­cev in dva čla­na dru­ge­ga pod­je­tja. Vse to z željo, da bi okre­pi­li svo­je­ga duha in telo.

Goro sesta­vlja­jo tri­je stož­ci: Kibo (5.895 m), Shi­ra (3.962 m) in Mawen­zi (5.149 m). Naj­viš­ji vrh je Uhuru, naha­ja pa se na Kibu, ki je mimo­gre­de edi­ni spe­či vul­kan, kar pome­ni, da lah­ko nekoč mor­da spet izbruh­ne, med­tem ko sta Shi­ra in Mawen­zi spe­ča vul­ka­na.  Za osva­ja­nje gore Kili­man­dža­ro je potreb­na dobra tele­sna pri­pra­vlje­nost in splo­šna zdra­vstve­na kon­di­ci­ja. Zara­di dolo­če­nih kro­nič­nih bole­zni je lah­ko vzpon, kljub pogo­sti ozna­ki, da ne sodi med tež­je, neva­ren, zato se je pred odlo­či­tvi­jo o vzpo­nu potreb­no posve­to­va­ti z zdrav­ni­kom. Sicer pa gre za čudo­vi­to dogo­di­všči­no, ki ponu­ja spo­zna­va­nje z raz­gi­ba­no pokra­ji­no in zani­mi­vo pre­ma­go­va­nje poho­dni­ških ciljev. 

Zakaj in kako je padla odločitev?

Fran­ci Pli­ber­šek pove, da je zače­tno ide­jo dobil po raz­go­vo­ru v SBC (Slo­ve­ni­an Busi­ness Club), kjer so se o tem pogo­var­ja­li s kole­gi. Ide­jo je pre­ne­sel sode­lav­cem v svo­jem pod­je­tju, ki se s ple­za­njem redno ukvar­ja­jo, in zače­tna odlo­či­tev je padla. Sode­lav­ka Stan­ka Čoh je orga­ni­zi­ra­la pre­da­va­nje kole­ga Sama Žni­dar­ši­ča, ki je Kili­man­dža­ro obi­skal že več­krat, pohva­li pa se lah­ko tudi z več­kra­tni­mi vzpo­ni na Hima­la­jo. Sku­paj so poi­ska­li naj­bolj­šo orga­ni­za­cij­sko reši­tev in dolo­či­li datum. Pred tem pa so seve­da pri­dno vadi­li z eno­dnev­ni­mi vzpo­ni na gore po Slo­ve­ni­ji. Ti vzpo­ni so tra­ja­li dnev­no od pet do deset ur. S tem so pre­ve­ri­li svo­jo kon­di­ci­jo, jo del­no še nad­gra­di­li in se tako odlič­no pri­pra­vlje­ni kasne­je loti­li vzpo­na na Kilimandžaro.

Ves čas vzpo­na na goro je sku­pi­na MIKov­cev in kole­gov delo­va­la tim­sko in se pod­pi­ra­la, kar je okre­pi­lo tudi notra­nji duh pod­je­tja. Po bese­dah Pli­ber­ška so bili v tem času kot ena veli­ka dru­ži­na, ki se zave­da potre­be po pomo­či dru­ge­mu v nepred­vi­dlji­vih raz­me­rah. Od 35º C, ki so jih izme­ri­li pod vznož­jem gore, so se v sed­mih dneh dvi­gni­li na goro, kjer je bilo ‑20º C. Teh ‑20º C pa je bilo v sun­ko­vi­tem vetru od 70 do 120 km/h čuti­ti kot ‑30º C. Ta tem­pe­ra­tur­na raz­li­ka je pome­ni­la šok za telo in potre­bo po hitrem prilagajanju.

Pot na Kili­man­dža­ro je pri­ne­sla še nekaj dobre­ga. Pre­den je sku­pi­na popo­tni­kov izve­de­la, da gre­do sko­zi Masaj­sko vas, kjer se naha­ja tudi skro­mna šola, je za otro­ke naku­pi­la osnov­ne šol­ske potreb­šči­ne, ki jih tam pred­sta­vlja­jo zgolj svinč­ni­ki in zvez­ki. Odziv otrok je bil never­je­ten. Bili so vese­li in hva­le­žni, kar je v našem mate­ri­a­li­stič­no pre­na­pih­nje­nem sve­tu že sko­raj red­kost. Zato so se po povrat­ku z gore pla­nin­ci odlo­či­li, da otro­kom naku­pi­jo še več potreb­ščin, v zahva­lo za pri­ja­znost doma­či­nov in zara­di sre­če, ker so se z gore uspe­šno spustili.

Pot na Kili­man­dža­ro ne bi bila mogo­ča brez pri­ja­zne­ga sprem­stva doma­či­nov, ki alpi­ni­ste spre­mlja­jo in jim poma­ga­jo s pre­no­som prtlja­ge. To je obe­nem tudi vir nji­ho­ve­ga zasluž­ka, a kljub temu nji­ho­va pri­ja­znost pre­se­ga zgolj delo za denar, kar je v naši druž­bi prav tako red­kost, zato nas gane in nav­da z vese­ljem. MIKov­ce je na pot spre­mlja­lo 49 doma­či­nov (6 vodni­kov, 2 kuhar­ja, …), ki so poma­ga­li pred­vsem z izku­šnja­mi in noše­njem prtlja­ge, v kate­ri so bili šoto­ri, hra­na, poso­de in osta­lo, kar je za eks­pe­di­ci­jo nuj­no potrebno.

Pot na Kili­man­dža­ro je tako v popo­tni­kih pusti­la širo­ko pale­to občut­kov, hva­le­žno­sti in zaključ­kov, ki bodo ple­me­ni­ti­li nji­ho­va življe­nja in jim daja­li vede­ti, da je dolo­če­ne spre­mem­be potreb­no nare­di­ti tudi v nači­nu raz­mi­šlja­nja, tako v zaseb­nem, kot tudi v poslov­nem življenju.

Od 35º C, ki so jih izme­ri­li pod vznož­jem gore, so se v sed­mih dneh dvi­gni­li na goro, kjer je bilo ‑20º C. Teh ‑20º C pa je bilo v sun­ko­vi­tem vetru od 70 do 120 km h čuti­ti kot ‑30º C. Ta tem­pe­ra­tur­na raz­li­ka je pome­ni­la šok za telo in potre­bo po hitrem prilagajanju.

Pot na Kili­man­dža­ro je pri­ne­sla še nekaj dobre­ga. Pre­den je sku­pi­na popo­tni­kov izve­de­la, da gre­do sko­zi Masaj­sko vas, kjer se naha­ja tudi skro­mna šola, je za otro­ke naku­pi­la osnov­ne šol­ske potreb­šči­ne, ki jih tam pred­sta­vlja­jo zgolj svinč­ni­ki in zvez­ki. Odziv otrok je bil never­je­ten. Bili so vese­li in hva­le­žni, kar je v našem mate­ri­a­li­stič­no pre­na­pih­nje­nem sve­tu že sko­raj red­kost. Zato so se po povrat­ku z gore pla­nin­ci odlo­či­li, da otro­kom naku­pi­jo še več potreb­ščin, v zahva­lo za pri­ja­znost doma­či­nov in zara­di sre­če, ker so se z gore uspe­šno spustili.

Pot na Kili­man­dža­ro ne bi bila mogo­ča brez pri­ja­zne­ga sprem­stva doma­či­nov, ki alpi­ni­ste spre­mlja­jo in jim poma­ga­jo s pre­no­som prtlja­ge. To je obe­nem tudi vir nji­ho­ve­ga zasluž­ka, a kljub temu nji­ho­va pri­ja­znost pre­se­ga zgolj delo za denar, kar je v naši druž­bi prav tako red­kost, zato nas gane in nav­da z vese­ljem. MIKov­ce je na pot spre­mlja­lo 49 doma­či­nov (6 vodni­kov, 2 kuhar­ja, …), ki so poma­ga­li pred­vsem z izku­šnja­mi in noše­njem prtlja­ge, v kate­ri so bili šoto­ri, hra­na, poso­de in osta­lo, kar je za eks­pe­di­ci­jo nuj­no potrebno.

Pot na Kili­man­dža­ro je tako v popo­tni­kih pusti­la širo­ko pale­to občut­kov, hva­le­žno­sti in zaključ­kov, ki bodo ple­me­ni­ti­li nji­ho­va življe­nja in jim daja­li vede­ti, da je dolo­če­ne spre­mem­be potreb­no nare­di­ti tudi v nači­nu raz­mi­šlja­nja, tako v zaseb­nem, kot tudi v poslov­nem življenju.

4. TALUMOV DAN INOVATIVNOSTI

Konec sep­tem­bra me je pod­je­tje Talum, kot poseb­ne­ga gosta, pova­bi­lo na nji­hov 4. dan ino­va­tiv­no­sti, na kate­rem so pode­li­li nagra­de svo­jim zapo­sle­nim, za dosež­ke na podro­čju ino­va­cij. Ude­le­ži­ti se dogod­ka tako pri­zna­ne­ga in uspe­šne­ga pod­je­tja, mi je bilo v veli­ko vese­lje in čast.

Inter­vju z mano, obja­vljen v Alu­mi­ni­ju, časo­pi­su druž­be Talum d. d., si lah­ko pre­be­re­te TUKAJ.

 

SONY DSC

SONY DSC

Fleksibilnost ali varnost? Oboje. Fleksibilnost je varnost.

Če zago­to­vi­mo na trgu delov­ne sile fle­ksi­bil­nost, zago­to­vi­mo na dol­gi rok tudi var­nost. To ni le flo­sku­la, to trdi­tev doka­zu­je­jo in potr­ju­je­jo šte­vil­ne raz­vi­te drža­ve, ki so si trg delov­ne sile že ure­di­le. Pa ne rabi­mo iti kam daleč, poglej­mo v sose­dnjo Avstri­jo, kamor se Slo­ven­ci masov­no zapo­slu­je­jo.  Če je fle­ksi­bil­nost tako sla­ba, zakaj torej odha­ja­jo tja? Poglej­mo, kakšen ima­jo te drža­ve BDP, kakšna je kako­vost življe­nja v teh drža­vah. Tam so pla­če vsaj 2x in več viš­je od slo­ven­skih, hkra­ti pa so stro­ški kot so hra­na, oble­ke, pre­voz in izo­bra­že­va­nje bistve­no niž­ji, vrt­ci pa so celo brez­plač­ni. Ne rabi­mo veli­ko raz­mi­šlja­ti, da pri­de­mo do spo­zna­nja, da jim je fle­ksi­bil­nost trga dela pri­ne­sla dobre rezul­ta­te, zago­to­vi­la zapo­sle­nim var­nost in jim dvi­gni­la kako­vost življe­nja. Kakšno var­nost pa ima zapo­sle­ni v pod­je­tju, ki je na robu pro­pa­da? Je var­nost to, da po par mese­cev ne dobi pla­če in nika­kr­šne­ga nado­me­sti­la, je pa seve­da redno zapo­slen za nedo­lo­čen čas?  Pod­je­tja mora­jo biti fle­ksi­bil­na, če želi­jo uspe­ti. Fle­ksi­bil­na na vseh podro­čjih od razvo­ja, do ponud­be kakor tudi na podro­čju zapo­slo­va­nja. Od vse­ga tega se na glas govo­ri le o tem, da bo zdaj direk­tor lah­ko odpu­stil člo­ve­ka kar tako? Sli­ši se kru­to, toda če pogle­da­mo celo sli­ko, ga danes sploh ne rabi več odpu­sti­ti, da osta­ne brez pla­če, pod­je­tje par mese­cev ali celo let živo­ta­ri, zapo­sle­ni pa so brez plač…. A je to prav? Ali je to naša var­nost? Stre­mi­mo k temu ali stre­mi­mo h kako­vo­stnim in zdra­vim pod­je­tjem, ki ustvar­ja­jo dobi­ček in pov­pra­še­va­nje po zapo­sle­nih? Pod­je­tje, ki dela dobro potre­bu­je za to dobre zapo­sle­ne, ki so pri svo­jem delu pro­duk­tiv­ni in pod­je­tju pri­pa­dni in takih zago­to­vo ne bo nih­če kar brez razlo­ga odpu­stil. Sta­bil­na pod­je­tja, ki niso veza­na na sezon­sko delo zelo malo odpu­šča­jo zapo­sle­ne, razu­mlji­vo pa mora biti, da mora­jo ime­ti tisti, ki so veza­ni na sezon­sko delo take pogo­je, da lah­ko delav­ca dobi­jo v tistem tre­nut­ku, ko ga potre­bu­je­jo in izven sezo­ne šte­vi­lo zapo­sle­nih brez večjih biro­krat­skih ome­ji­tev in nesmi­sel­nih časov­nih rokov tudi zmanj­ša­jo. Kako naj pod­je­tje za 30 dni vna­prej napo­ve za koli­ko bo čez 30 dni zmanj­ša­lo šte­vi­lo zapo­sle­nih in nato še 3 mese­ce drži zapo­sle­ne v odpo­ve­dnem roku, če pa jih danes še potre­bu­je, saj je sezo­na v teku? Kako naj delo­da­ja­lec v sto­ri­tve­ni grad­be­ni dejav­no­sti ali turiz­mu za 30 dni vna­prej ve, do kate­re­ga datu­ma toč­no bo tra­ja­la tokra­tna sezo­na. Fle­ksi­bil­nost trga delov­ne sile je nuj­na, če želi­mo zdra­vim pod­je­tjem zago­to­vi­ti, da bodo dela­la dobro še naprej. Dobro bodo dela­la le, če bodo ime­la dobre zapo­sle­ne in dobri zapo­sle­ni so tisi, ki jih vsak delo­da­ja­lec želi zadr­ža­ti in nagra­di­ti ne pa odpu­sti­ti. Gre spet za vzbu­ja­nje pani­ke s pove­li­če­va­njem samo ene­ga vidi­ka celo­tne zade­ve. Sin­di­ka­ti sva­ri­jo, da bo zdaj lah­ko vsak delo­da­ja­lec kar čez noč odpu­stil zapo­sle­ne­ga, če mu ta ne bo všeč. Bi rekel, da že dol­go niso bili v kakšnem pod­je­tju. Dober delo­da­ja­lec in mana­ger tega zago­to­vo ne bo nare­dil, saj se zave­da, da so nje­go­vi zapo­sle­ni naj­ve­čje boga­stvo pod­je­tja in se bo tru­dil zago­to­vi­ti jim kar naj­bolj­še pogo­je in nagra­de, pred­vsem pa jim bo zago­to­vil var­nost. Slab delo­da­ja­lec pa bo v vsa­kem pri­me­ru našel reši­tev, da bo svo­je zapo­sle­ne pre­ten­tal in izko­ri­stil. Poglej­te naša držav­na pod­je­tja, pa se vpra­šaj­te kje se doga­ja­jo kri­vi­ce. Seve­da naj­laž­je je med lju­dmi seja­ti strah, a bi bilo po moje bolje, da se sin­di­ka­ti ukvar­ja­jo s pre­ven­ti­vo in prav spre­mem­be na podro­čju fle­ksi­bil­no­sti so tiste, ki bi nas mor­da že prej lah­ko obva­ro­va­le pred tre­nu­tnim sta­njem. Bori­jo se za nekaj, kar danes več ne obsta­ja, name­sto, da bi poma­ga­li ustvar­ja­ti pogo­je, ki bodo zago­ta­vlja­li obstoj pod­je­tij in na tak način slo­ven­ske­mu delav­cu zago­to­vi­li pra­vi­co do dostoj­ne­ga življe­nja. Zdra­va pod­je­tja potre­bu­je­jo dobre zapo­sle­ne in zapo­sle­ni se mora zna­ti doka­za­ti, da je dober. Več kot bo ime­lo pod­je­tje dobrih in učin­ko­vi­tih zapo­sle­nih, večja bo pro­duk­tiv­nost na rav­ni pod­je­tja, bolj­še bo poslo­va­nje in več delov­nih mest bo pod­je­tje odpiralo.

 

Rezul­tat tre­nu­tne­ga sta­nja in »vpi­tja« sin­di­ka­tov je 110.000 brez­po­sel­nih in pod­je­tja od kate­rih jih je 13 na robu pro­pa­da, 13 jih živo­ta­ri, 13 pa jih za zdaj še dobro dela, a bodo v takšnem nezdra­vem oko­lju tudi slej ko prej »zbo­le­la«.

 

Torej? Hoče­mo spre­mem­be? Želi­mo dobra pod­je­tja, ki bodo s svo­jo fle­ksi­bil­no­stjo kon­ku­renč­na doma in v tuji­ni in bodo pri­spe­va­la k dvi­gu BDP ali želi­mo pod­je­tja na robu pod­je­tja, ki svo­jim zapo­sle­nim ne izpla­ču­je­jo plač a jih vodi­jo kot redno zapo­sle­ne in tako fik­tiv­no niža­jo šte­vi­lo brez­po­sel­nih? Pre­pri­čan sem, da se v tem vpra­ša­nju odkri­va odgovor.