Pogovor brez kravate: Franci Pliberšek, MIK Celje

Fran­ci Pli­ber­šek: Po nače­lu »ZKP — Zdra­ve kmeč­ke pame­ti«, sem se rav­nal vse­sko­zi na svo­ji poslov­ni potu in mu osta­jam zvest še danes.

Pre­be­ri­te moj inter­vju, ki sem ga za Svet kapi­ta­la, opra­vil z novi­nar­jem Mar­kom Vidri­hom https://www.mik-ce.si/pogovor-brez-kravate-franci-plibersek-mik-celje/