15. MIKova karavana otroškega smeha — 300 otrok na brezplačne počitnice na morje

Že 15 let zapo­red MIK Celje vsa­ko leto s svo­jo dona­ci­jo omo­go­či mor­ske poči­tni­ce za vsaj 100 otrok iz soci­al­no šib­kej­ših dru­žin. Letos smo omo­go­či­li poči­tni­ce kar 300 otro­kom. Tako je z MIKo­vo kara­va­no otro­ške­ga sme­ha mor­je doži­ve­lo že več kot 1.750 otrok. Krov­no poslan­stvo druž­be­no-odgo­vor­ne­ga delo­va­nja vodil­ne­ga slo­ven­ske­ga pro­i­zva­jal­ca stavb­ne­ga pohi­štva, MIK Celje, je vra­ča­nje oko­lju, v kate­rem ustvar­ja in poslu­je, tako da del svo­je­ga časa in sred­stev name­nja pomo­či soci­al­no šib­kim čle­nom naše družbe.
Zadnjih 5 let so k temu srč­ne­mu dobro­del­ne­mu pro­jek­tu pri­spe­va­li tudi kole­sar­ji, MIKo­vi pri­ja­te­lji, zapo­sle­ni in poslov­ni par­tner­ji, ki so se ude­le­ži­li Miko­ve dobro­del­ne kole­sar­ske ture čez Slo­ve­ni­jo – »S srcem na kolo«. Letos pa so se pri­dru­ži­li indi­vi­du­al­nim špor­tnim izzi­vom »S srcem za mor­je otrok« in s tem pri­spe­va­li v sklad 15. Miko­ve kara­va­ne otro­ške­ga sme­ha. MIKo­va kara­va­na otro­ške­ga sme­ha je zgod­ba o srč­nih lju­deh, srč­nih MIKov­cih, srč­nih posa­me­zni­kih, ki so se pri­dru­ži­li s svo­ji­mi aktiv­nost­mi in dona­ci­ja­mi pro­jek­tu S srcem za mor­je otrok pre­ko www.s.srcem.si in etra Radia Ognjišče.
MIKo­va kara­va­na otro­ške­ga sme­ha je zgod­ba o srč­no­sti in želji polep­ša­ti otro­štvo soci­al­no šib­kej­šim, ki jo soo­bli­ku­je­ta pod­je­tje MIK Celje kot orga­ni­za­tor in krov­ni dona­tor pro­jek­ta ter izva­ja­lec pro­jek­ta Huma­ni­tar­no dru­štvo Eno­stav­no poma­gam, sku­paj s srč­ni­mi MIKo­vi­mi vzgojitelji. 

To so dnevi, ki jih ne bomo pozabili. Nikoli!

MIK Celje smo ob tri­de­se­ti oble­tni­ci, kot že šti­ri­najst let pred tem, omo­go­či­li sred­stva za leto­va­nje 150 otrok. Osta­lo polo­vi­co ude­le­žen­cev pa so poma­ga­le dona­ci­je, zbra­ne prek Radia Ognji­šče, Slo­ven­ske kari­tas, huma­ni­tar­ne orga­ni­za­ci­je Eno­stav­no poma­gam in doda­tnih sred­stev MIK Celje. Del zbra­nih sred­stev je bil name­njen tudi poči­tni­cam, ki jih za podob­no sku­pi­no otrok pri­pra­vlja Slo­ven­ska kari­tas. Akci­ja je letos res pre­sto­pi­la kar nekaj bregov.

Pre­be­ri­te si več o tem srč­nem pro­jek­tu na  https://radio.ognjisce.si/sl/228/utrip/31746/to-so-dnevi-ki-jih-ne-bomo-pozabili-nikoli.htm

Franci Pliberšek: »Ne gre za medijsko zgodbo, gre za nas.«

Inter­vju je bil obja­vljen na sple­tnem por­ta­lu Radio Ognji­šče, Avto­ri­ca: Nata­ša Ličen

Ima­mo lepo drža­vo, ki raz­me­ro­ma dobro skr­bi za drža­vlja­ne, pa ven­dar so tudi med nami otro­ci, ki jim kaj manj­ka. Tako je začel pogo­vor direk­tor in lastnik pod­je­tja MIK Celje, Fran­ci Pliberšek.

Pova­bi­li smo ga pred mikro­fon na Debe­lem rti­ču, kamor so tudi letos, že 14 leto zapo­red, pelja­li sto otrok iz celj­ske­ga oko­li­ša, ki pri­ha­ja­jo iz soci­al­no šib­kej­ših dru­žin, na pra­ve pole­tne poči­tni­ce ob morje.

Poma­ga nam tudi On, da stva­ri uspejo.

»Sto otrok ne pelje­mo na mor­je zato, da bi bili medij­sko odmev­ni. To dela­mo zara­di sebe, s srcem in lju­be­zni­jo. Biti mora­mo druž­be­no odgo­vor­ni s svo­ji­mi deja­nji, posa­me­zni­kom mora­mo pri­sko­či­ti na pomoč, če jo potre­bu­je­jo. Vsak dan naj bo to naš način življenja.«

Drža­va je prezadolžena

»Koli­ko bi lah­ko nare­di­li bol­ni­šnic, šol za mili­jar­do, koli­kor ima­mo dol­ga. Ko bomo poskr­be­li za svo­je otro­ke, jih vzgo­ji­li, da bodo zna­li dela­ti, se spo­što­va­ti in si poma­ga­ti, bomo ime­li pri­ho­dnost. Zadnjih deset let se ni dela­lo dobro v naši drža­vi, ima­mo pre­ve­lik dolg.«

Ne kri­ti­ka, spodbuda

»Ne želim biti kri­ti­čen, toda vode­nje v pre­te­klo­sti v naši drža­vi ni bilo dobro. Veli­ko ima­mo Slo­ven­cev, ki na raz­lič­nih podro­čjih dela­jo dobro in so uspe­šni. Sto­pi­ti mora­mo sku­paj, kot smo to zna­li sto­ri­ti leta 1991. Če bomo ime­li vod­je, ki bodo zna­li poskr­be­ti za dobro vzduš­je med lju­dmi, bo to mogoče.«

Od 28. 000 »sle­dljiv­cev« so le tri­je odo­bri­li moj duhov­ni trening

»Ko sem pred tre­mi leti obja­vil, da sem bil na osem­dnev­nem duhov­no poslov­nem tre­nin­gu v samo­sta­nu v tiši­ni, sem imel med sle­dljiv­ci na druž­be­nih omrež­jih le dva pri­tr­dil­na odgo­vo­ra. No, zdaj jih je že šest. Nič hude­ga. Tre­ba je ime­ti pogum, da smo kar smo. Niko­mur ni tre­ba pola­ga­ti računa.«

Ko smo mir­ni v sebi in dela­mo, brez misli na povra­či­lo, dobro dru­gim, posta­ja­mo notra­nje moč­ni . Zakon lju­be­zni nare­ku­je življe­nje. Kar daje­mo, dobimo.

Vode­nje z vzorom

»Bodi­mo vzor, ko je to potreb­no. S svo­jim nači­nom dela, obna­ša­nja, s svo­jim nači­nom spo­što­va­nja sode­lav­cev, posta­vljam nor­me. To naj­več šte­je. Če vodi­mo z vzo­rom, je laž­je in pred­vsem, bolj uspe­šni smo. Sto­krat lah­ko pove­mo, kakšni naj bi bili, toda če naj­prej mi sami nismo takšni, je vse zaman. Če nare­di­mo napa­ko, nič hude­ga, poskr­bi­mo, da se bomo pobolj­ša­li in napa­ke ne bomo ponovili.«

Sem v dob­ro­bit vseh? Delam dobro in pošteno?

»Ver­ja­mem v Slo­ve­ni­jo in ver­ja­mem v Slo­ven­ce. Finanč­na sta­bil­nost drža­ve ohra­nja narod in jezik. Če se želi, se da. Zače­tek in konec sta vsem sku­pna, vmes pa je veli­ko pri­lo­žno­sti, da osre­či­mo dru­ge, ko to zmo­re­mo, smo sreč­ni tudi sami. Po tem se nas bodo spo­mni­li. Veli­ko je pogu­mnih in dobrih lju­di, tre­ba je žive­ti tako, da obo­ga­ti­mo lju­di okrog sebe. Daja­ti z name­nom, da nekaj dobiš, ni daja­nje, je pridobivanje.«

 

14. MIKova karavana otroškega smeha

MIKov­ci se že dol­ga leta tru­di­mo del svo­je­ga časa in tru­da poda­ri­ti tudi tistim, ki sami nima­jo možno­sti, da bi si lah­ko pri­vo­šči­li kaj več kot le tisto, kar nuj­no potre­bu­je­jo za življe­nje. Tako je v pre­te­klih dese­tih letih nepo­gre­šljiv dela naše­ga vsak­da­na posta­la skrb za otro­ke iz soci­al­no ogro­že­nih družin.

V vseh dese­tih letih, odkar izva­ja­mo pro­jekt MIK-ova kara­va­na otro­ške­ga sme­ha, je brez­plač­ne poči­tni­ce doži­ve­lo že čez 1450 otrok. Tudi v leto­šnjem letu smo sred­stva za brez­plač­no leto­va­nje otrok “zbi­ra­li” s kole­sar­je­njem. In sicer je več kot 50 naših zapo­sle­nih in poslov­nih par­tner­jev v 5. dneh po Slo­ve­ni­ji pre­ko­le­sa­ri­lo več kot 640 km, od Mur­ske Sobo­te do Izole.

Za vsak pre­ko­le­sar­jen kilo­me­ter smo doni­ra­li v sklad za brez­plač­no leto­va­nje in pri­ko­le­sa­ri­li dovolj sred­stev, da omo­go­či­mo brez­plač­ne poči­tni­ce za kar 100 otrok. Kole­sar­ska tura je pote­ka­la od 24. do 28. maja 2019, od Mur­ske Sobo­te do Izole.

S srcem na kolo 2019

Že 4. dobro­del­na kole­sar­ska tura, S srcem na kolo, je uspe­šno za nami. V petih dneh smo pre­ko­le­sa­ri­li več kot 640 km, od Mur­ske Sobo­te do Izo­le, in s tem ure­sni­či­li mor­ske poči­tni­ce za 100 otrok iz soci­al­no šib­kih dru­žin. Na naši kole­sar­ski poti nas je spre­mlja­lo son­ce, vse do zaključ­ka 3. eta­pe. A, zadnji dve eta­pi, iz Kranj­ske Gore do Nove Gori­ce, in naprej do Izo­le, sta pote­ka­li v hudih nali­vih, ki so bili velik izziv, tako za kole­sar­je, kot orga­ni­za­cij­sko in spre­mlje­val­no eki­po. Z dobro voljo vseh vas kole­sar­jev in trdno odlo­če­no­stjo, da pri­ko­le­sa­ri­mo poči­tni­ce 100 otro­kom, nam je uspe­lo. Z nasme­hom na obra­zih smo pre­ma­ga­li hudo dežev­je in zaklju­či­li našo srč­no kole­sar­sko turo v sonč­ni Izo­li. Srč­na hva­la za vašo dobro voljo, pozi­tiv­no ener­gi­jo in var­no ter odgo­vor­no kolesarjenje.

S srcem na kolo 2016

MIKov­ci se že dol­ga leta tru­di­mo del svo­je­ga časa in tru­da poda­ri­ti tudi tistim, ki sami nima­jo možno­sti, da bi si lah­ko pri­vo­šči­li kaj več kot le tisto, kar nuj­no potre­bu­je­jo za življe­nje. Tako je v pre­te­klih dese­tih letih nepo­gre­šljiv dela naše­ga vsak­da­na posta­la skrb za otro­ke iz soci­al­no ogro­že­nih dru­žin. V vseh dese­tih letih, odkar izva­ja­mo pro­jekt MIK-ova kara­va­na otro­ške­ga sme­ha, je brez­plač­ne poči­tni­ce doži­ve­lo že sko­raj 1000 otrok. V leto­šnjem letu bomo tako sred­stva za brez­plač­no leto­va­nje otrok “zbi­ra­li” s kole­sar­je­njem. In sicer bo več kot 50 naših zapo­sle­nih in poslov­nih par­tner­jev v 5. dneh po Slo­ve­ni­ji pre­ko­le­sa­ri­lo več kot 570 km (od Mur­ske Sobo­te do Izo­le). Za vsak pre­ko­le­sar­jen kilo­me­ter bo naše pod­je­tje doni­ra­lo v sklad za brez­plač­no leto­va­nje 1 eur, na kon­cu pa bomo zbra­ni zne­sek pod­vo­ji­li, tako, da bi pri­ko­le­sa­ri­li dovolj sred­stev, da bi lah­ko omo­go­či­li brez­plač­ne poči­tni­ce za kar 200 otrok.

S srcem na kolo – srčna akcija našega podjetja

S srcem na kolo – srč­na akci­ja naše­ga podjetja

MIKov­ci se že dol­ga leta tru­di­mo del svo­je­ga časa in tru­da poda­ri­ti tudi tistim, ki sami nima­jo možno­sti, da bi si lah­ko pri­vo­šči­li kaj več kot le tisto, kar nuj­no potre­bu­je­jo za življenje.

Tako je v pre­te­klih dese­tih letih nepo­gre­šljiv del naše­ga vsak­da­na posta­la skrb za otro­ke iz soci­al­no ogro­že­nih dru­žin. V vseh dese­tih letih, odkar izva­ja­mo pro­jekt MIK-ova kara­va­na otro­ške­ga sme­ha, smo brez­plač­ne poči­tni­ce omo­go­či­li že sko­raj 1000 otrokom.

1.dan_MS 1 1.dan_otroci_s FP

V leto­šnjem letu smo se odlo­či­li sred­stva za brez­plač­no leto­va­nje zbra­ti s kole­sar­je­njem – akci­jo smo poi­me­no­va­li ‘S srcem na kolo’. Več kot 100 kole­sar­jev, naših zapo­sle­nih in poslov­nih par­tner­jev, v tem tre­nut­ku kole­sa­ri na 5‑dnevni, 540 kilo­me­trov dol­gi eta­pi od Mur­ske Sobo­te do Izo­le.

S štar­tom v petek, 22. apri­la, izpred naše­ga salo­na v Mur­ski Sobo­ti smo kre­ni­li pro­ti Celju. Moč­ni sonč­ni žar­ki so nas tako ogre­li, da je bila pot od Mur­ske Sobo­te mimo MIK-ove­ga salo­na v Mari­bo­ru, Slo­ven­ske Bistri­ce, Slo­ven­skih Konjic, Voj­ni­ka in vse do Salo­na v Celju mala malica.

1.dan_Franci familija 1.dan_zaključek

Dru­gi dan, v sobo­to, 23. apri­la, smo kljub slab­ši vre­men­ski napo­ve­di ven­dar­le kole­sa­ri­li po suhih cestah Koz­jan­ske­ga, Bizelj­ske­ga in Krške­ga gri­čev­ja ter po pre­vo­že­nih 125 kilo­me­trih pri­spe­li na cilj v Novo mesto.

1.dan_postanek 1 2.dan_Olimje

Da hla­dnej­še vre­me in dežne kaplje niso ovi­ra, če le obsta­ja dober namen, smo doka­za­li tre­tji dan. Na hla­dno dolenj­sko jutro smo kre­ni­li pro­ti Kra­nju. Topel čaj in mali­ca v MIK-ovem salo­nu v Lju­blja­ni sta bila dovolj, da smo pre­ma­ga­li dež in uspe­šno pri­spe­li na cilj 102 kilo­me­tra dol­ge tre­tje etape.

4. etapa_KR

Danes smo na četr­ti eta­pi, ki nas vodi iz Kra­nja v Novo Gori­co, jutri pa zaklju­či­mo našo kara­va­no v našem salo­nu v Izo­li.

4. etapa_Tolmin

Za vsak pre­ko­le­sar­jen kilo­me­ter bo naše pod­je­tje doni­ra­lo v sklad za brez­plač­no leto­va­nje kar 200 otrok.

Več o sami akci­ji si lah­ko pre­be­re­te na: https://mik-ce.si/s‑srcem/.