15. MIKova karavana otroškega smeha — 300 otrok na brezplačne počitnice na morje

15. MIKo­va kara­va­na otro­ške­ga sme­ha je za nas pred­sta­vlja­la never­je­ten izziv, a soča­sno dobro­del­no pre­lo­mni­co, saj smo na mor­je odpe­lja­li naj­več otrok doslej, kar 300, iz soci­al­no šib­kej­ših dru­žin. Leto­šnja MIKo­va kara­va­na se je deli­la v dve sku­pni, po 150 otrok, ki so v sprem­stvu 14 vzgo­ji­te­ljev in nji­ho­ve­ga vod­je Mila­na Ninića med 27.6. in 11.7. odpra­vi­li na Debe­li Rtič. Pri­pra­ve na leto­va­nje so se zače­le že v začet­ku leto­šnje­ga leta, a kaj kma­lu nas je usta­vi­la epi­de­mi­ja COVID-19, ki je celo­ten pro­jekt posta­vi­la pod velik vpra­šaj. Izved­ba pro­jek­ta je kljub vse­mu pote­ka­la po pla­nu, saj smo MIKov­ci ver­je­li, da bomo letos ure­sni­či­li dol­go­le­tno željo 300 otro­kom iz soci­al­no šib­kej­ših dru­žin. Sre­di­na maja je bila tista pre­lo­mni­ca, ko je vla­da odo­bri­la kolo­ni­je, pole­tne šole, teča­je in tudi našo izved­bo MIKo­ve karavane.

27. juni­ja se je na Debe­li rtič odpra­vi­la prva sku­pi­na 150 otrok, ki so jih pospre­mi­li srč­ni MIKo­vi vzgo­ji­te­lji iz dru­štva Eno­stav­no poma­gam, ki so pod vod­stvom Mila­na Ninića in v sode­lo­va­nju naše­ga Mar­ke­tin­ga izve­dli celo­ten pro­jekt 15. MIKo­ve kara­va­ne otro­ške­ga sme­ha. Pri­ja­zni in vedno nasme­ja­ni vzgo­ji­te­lji so otro­ke spre­je­li odpr­tih rok in jim nav­kljub nji­ho­vim tež­kim življenj­skim zgod­bam, kaj kma­lu nari­sa­li nasmeh na obraz. Vzgo­ji­te­lji so v času MIKo­ve kara­va­ne otro­kom pri­pra­vi­li šte­vil­ne ustvar­jal­ne delav­ni­ce, orga­ni­zi­ra­ne pusto­lo­všči­ne v nara­vi, obisk akva­ri­ja in še mno­go dru­ge­ga, seve­da pa ne sme­mo poza­bi­ti tudi na obisk MIKov­cev, naše­ga direk­tor­ja Fran­ci­ja Pli­ber­ška, Ane Pra­znik. Bepop ladi­es in nena­za­dnje Gaje Prestor.

15. MIKova karavana otroškega smeha

To so dnevi, ki jih ne bomo pozabili. Nikoli!

MIK Celje smo ob tri­de­se­ti oble­tni­ci, kot že šti­ri­najst let pred tem, omo­go­či­li sred­stva za leto­va­nje 150 otrok. Osta­lo polo­vi­co ude­le­žen­cev pa so poma­ga­le dona­ci­je, zbra­ne prek Radia Ognji­šče, Slo­ven­ske kari­tas, huma­ni­tar­ne orga­ni­za­ci­je Eno­stav­no poma­gam in doda­tnih sred­stev MIK Celje. Del zbra­nih sred­stev je bil name­njen tudi poči­tni­cam, ki jih za podob­no sku­pi­no otrok pri­pra­vlja Slo­ven­ska kari­tas. Akci­ja je letos res pre­sto­pi­la kar nekaj bregov.

Pre­be­ri­te si več o tem srč­nem pro­jek­tu na  https://radio.ognjisce.si/sl/228/utrip/31746/to-so-dnevi-ki-jih-ne-bomo-pozabili-nikoli.htm

Franci Pliberšek: »Ne gre za medijsko zgodbo, gre za nas.«

Inter­vju je bil obja­vljen na sple­tnem por­ta­lu Radio Ognji­šče, Avto­ri­ca: Nata­ša Ličen

Ima­mo lepo drža­vo, ki raz­me­ro­ma dobro skr­bi za drža­vlja­ne, pa ven­dar so tudi med nami otro­ci, ki jim kaj manj­ka. Tako je začel pogo­vor direk­tor in lastnik pod­je­tja MIK Celje, Fran­ci Pliberšek.

Pova­bi­li smo ga pred mikro­fon na Debe­lem rti­ču, kamor so tudi letos, že 14 leto zapo­red, pelja­li sto otrok iz celj­ske­ga oko­li­ša, ki pri­ha­ja­jo iz soci­al­no šib­kej­ših dru­žin, na pra­ve pole­tne poči­tni­ce ob morje.

Poma­ga nam tudi On, da stva­ri uspejo.

»Sto otrok ne pelje­mo na mor­je zato, da bi bili medij­sko odmev­ni. To dela­mo zara­di sebe, s srcem in lju­be­zni­jo. Biti mora­mo druž­be­no odgo­vor­ni s svo­ji­mi deja­nji, posa­me­zni­kom mora­mo pri­sko­či­ti na pomoč, če jo potre­bu­je­jo. Vsak dan naj bo to naš način življenja.«

Drža­va je prezadolžena

»Koli­ko bi lah­ko nare­di­li bol­ni­šnic, šol za mili­jar­do, koli­kor ima­mo dol­ga. Ko bomo poskr­be­li za svo­je otro­ke, jih vzgo­ji­li, da bodo zna­li dela­ti, se spo­što­va­ti in si poma­ga­ti, bomo ime­li pri­ho­dnost. Zadnjih deset let se ni dela­lo dobro v naši drža­vi, ima­mo pre­ve­lik dolg.«

Ne kri­ti­ka, spodbuda

»Ne želim biti kri­ti­čen, toda vode­nje v pre­te­klo­sti v naši drža­vi ni bilo dobro. Veli­ko ima­mo Slo­ven­cev, ki na raz­lič­nih podro­čjih dela­jo dobro in so uspe­šni. Sto­pi­ti mora­mo sku­paj, kot smo to zna­li sto­ri­ti leta 1991. Če bomo ime­li vod­je, ki bodo zna­li poskr­be­ti za dobro vzduš­je med lju­dmi, bo to mogoče.«

Od 28. 000 »sle­dljiv­cev« so le tri­je odo­bri­li moj duhov­ni trening

»Ko sem pred tre­mi leti obja­vil, da sem bil na osem­dnev­nem duhov­no poslov­nem tre­nin­gu v samo­sta­nu v tiši­ni, sem imel med sle­dljiv­ci na druž­be­nih omrež­jih le dva pri­tr­dil­na odgo­vo­ra. No, zdaj jih je že šest. Nič hude­ga. Tre­ba je ime­ti pogum, da smo kar smo. Niko­mur ni tre­ba pola­ga­ti računa.«

Ko smo mir­ni v sebi in dela­mo, brez misli na povra­či­lo, dobro dru­gim, posta­ja­mo notra­nje moč­ni . Zakon lju­be­zni nare­ku­je življe­nje. Kar daje­mo, dobimo.

Vode­nje z vzorom

»Bodi­mo vzor, ko je to potreb­no. S svo­jim nači­nom dela, obna­ša­nja, s svo­jim nači­nom spo­što­va­nja sode­lav­cev, posta­vljam nor­me. To naj­več šte­je. Če vodi­mo z vzo­rom, je laž­je in pred­vsem, bolj uspe­šni smo. Sto­krat lah­ko pove­mo, kakšni naj bi bili, toda če naj­prej mi sami nismo takšni, je vse zaman. Če nare­di­mo napa­ko, nič hude­ga, poskr­bi­mo, da se bomo pobolj­ša­li in napa­ke ne bomo ponovili.«

Sem v dob­ro­bit vseh? Delam dobro in pošteno?

»Ver­ja­mem v Slo­ve­ni­jo in ver­ja­mem v Slo­ven­ce. Finanč­na sta­bil­nost drža­ve ohra­nja narod in jezik. Če se želi, se da. Zače­tek in konec sta vsem sku­pna, vmes pa je veli­ko pri­lo­žno­sti, da osre­či­mo dru­ge, ko to zmo­re­mo, smo sreč­ni tudi sami. Po tem se nas bodo spo­mni­li. Veli­ko je pogu­mnih in dobrih lju­di, tre­ba je žive­ti tako, da obo­ga­ti­mo lju­di okrog sebe. Daja­ti z name­nom, da nekaj dobiš, ni daja­nje, je pridobivanje.«

 

14. MIKova karavana otroškega smeha

MIKov­ci se že dol­ga leta tru­di­mo del svo­je­ga časa in tru­da poda­ri­ti tudi tistim, ki sami nima­jo možno­sti, da bi si lah­ko pri­vo­šči­li kaj več kot le tisto, kar nuj­no potre­bu­je­jo za življe­nje. Tako je v pre­te­klih dese­tih letih nepo­gre­šljiv dela naše­ga vsak­da­na posta­la skrb za otro­ke iz soci­al­no ogro­že­nih dru­žin. V vseh dese­tih letih, odkar izva­ja­mo pro­jekt MIK-ova kara­va­na otro­ške­ga sme­ha, je brez­plač­ne poči­tni­ce doži­ve­lo že čez 1450 otrok. Tudi v leto­šnjem letu smo sred­stva za brez­plač­no leto­va­nje otrok “zbi­ra­li” s kole­sar­je­njem. In sicer je več kot 50 naših zapo­sle­nih in poslov­nih par­tner­jev v 5. dneh po Slo­ve­ni­ji pre­ko­le­sa­ri­lo več kot 640 km, od Mur­ske Sobo­te do Izo­le. Za vsak pre­ko­le­sar­jen kilo­me­ter smo doni­ra­li v sklad za brez­plač­no leto­va­nje in pri­ko­le­sa­ri­li dovolj sred­stev, da omo­go­či­mo brez­plač­ne poči­tni­ce za kar 100 otrok. Kole­sar­ska tura je pote­ka­la od 24. do 28. maja 2019, od Mur­ske Sobo­te do Izole. 

Med 29. juni­jem in 6. juli­jem je Debe­li Rtič zaje­la MIKo­ma­ni­ja. Že 14. leto zapo­red smo na mor­je odpe­lja­li 100 otrok iz soci­al­no šib­kej­ših dru­žin in neka­te­re naj­mlaj­še MIKov­ce, med 6 in 12 letom sta­ro­sti, ki so v času leto­va­nja stka­li nova pri­ja­telj­stva in ustva­ri­li čudo­vi­te spo­mi­ne, ki jim bodo vedno osta­li v srcih.  Za nji­mi je nepo­za­ben teden, kjer smo jim z MIKo­vi­mi vzgo­ji­te­lji pri­pra­vi­li pester pro­gram ani­ma­cij, ustvar­jal­nih delav­nic in špor­tnih aktiv­no­sti. Na sre­di­ni nji­ho­ve­ga leto­va­nja smo jih obi­ska­li tudi MIKov­ci, ki smo sode­lo­va­li pri orga­ni­za­ci­ji kole­sar­ske ture S srcem na kolo in pre­ži­ve­li z nji­mi dan poln sme­ha in dobre volje. Ver­ja­me­mo v dobro in pozi­tiv­no spo­ro­či­lo naše­ga druž­be­no odgo­vor­ne­ga delo­va­nja in vra­ča­nje druž­bi, sploh naj­mlaj­šim čla­nom, na kate­rih sto­ji pri­ho­dnost vseh nas. Izje­mno smo pono­sni že na 14. gene­ra­ci­jo otrok MIKo­ve kara­va­ne, v vseh letih smo omo­go­či­li poči­tni­ce kar 1450 otro­kom, med kate­ri­mi je veli­ko šte­vi­lo takih, ki so z našo Kara­va­no prvič doži­ve­li poči­tni­ce na morju.

S srcem na kolo 2019

Že 4. dobro­del­na kole­sar­ska tura, S srcem na kolo, je uspe­šno za nami. V petih dneh smo pre­ko­le­sa­ri­li več kot 640 km, od Mur­ske Sobo­te do Izo­le, in s tem ure­sni­či­li mor­ske poči­tni­ce za 100 otrok iz soci­al­no šib­kih dru­žin. Na naši kole­sar­ski poti nas je spre­mlja­lo son­ce, vse do zaključ­ka 3. eta­pe. A, zadnji dve eta­pi, iz Kranj­ske Gore do Nove Gori­ce, in naprej do Izo­le, sta pote­ka­li v hudih nali­vih, ki so bili velik izziv, tako za kole­sar­je, kot orga­ni­za­cij­sko in spre­mlje­val­no eki­po. Z dobro voljo vseh vas kole­sar­jev in trdno odlo­če­no­stjo, da pri­ko­le­sa­ri­mo poči­tni­ce 100 otro­kom, nam je uspe­lo. Z nasme­hom na obra­zih smo pre­ma­ga­li hudo dežev­je in zaklju­či­li našo srč­no kole­sar­sko turo v sonč­ni Izo­li. Srč­na hva­la za vašo dobro voljo, pozi­tiv­no ener­gi­jo in var­no ter odgo­vor­no kolesarjenje.

13. MIKova karavana otroškega smeha

MIKov­ci se že dol­ga leta tru­di­mo del svo­je­ga časa in tru­da poda­ri­ti tudi tistim, ki sami nima­jo možno­sti, da bi si lah­ko pri­vo­šči­li kaj več kot le tisto, kar nuj­no potre­bu­je­jo za življe­nje. Tako je v pre­te­klih dese­tih letih nepo­gre­šljiv dela naše­ga vsak­da­na posta­la skrb za otro­ke iz soci­al­no ogro­že­nih dru­žin. V vseh dese­tih letih, odkar izva­ja­mo pro­jekt MIK-ova kara­va­na otro­ške­ga sme­ha, je brez­plač­ne poči­tni­ce doži­ve­lo že čez 1350 otrok. Tudi v leto­šnjem letu smo sred­stva za brez­plač­no leto­va­nje otrok “zbi­ra­li” s kole­sar­je­njem. In sicer je več kot 50 naših zapo­sle­nih in poslov­nih par­tner­jev v 5. dneh po Slo­ve­ni­ji pre­ko­le­sa­ri­lo sko­raj 600 km, od Mur­ske Sobo­te do Izo­le. Za vsak pre­ko­le­sar­jen kilo­me­ter smo doni­ra­li v sklad za brez­plač­no leto­va­nje in pri­ko­le­sa­ri­li dovolj sred­stev, da omo­go­či­mo brez­plač­ne poči­tni­ce za kar 100 otrok. Kole­sar­ska tura je pote­ka­la od 25. do 29. maja 2018, od Mur­ske Sobo­te do Izole.

S srcem na kolo 2018

MIKov­ci se že dol­ga leta tru­di­mo del svo­je­ga časa in tru­da poda­ri­ti tudi tistim, ki sami nima­jo možno­sti, da bi si lah­ko pri­vo­šči­li kaj več kot le tisto, kar nuj­no potre­bu­je­jo za življe­nje. Tako je v pre­te­klih dese­tih letih nepo­gre­šljiv dela naše­ga vsak­da­na posta­la skrb za otro­ke iz soci­al­no ogro­že­nih dru­žin. V vseh dese­tih letih, odkar izva­ja­mo pro­jekt MIK-ova kara­va­na otro­ške­ga sme­ha, je brez­plač­ne poči­tni­ce doži­ve­lo že čez 1300 otrok. V leto­šnjem letu smo tako sred­stva za brez­plač­no leto­va­nje otrok “zbi­ra­li” s kole­sar­je­njem. In sicer je več kot 50 naših zapo­sle­nih in poslov­nih par­tner­jev v 5. dneh po Slo­ve­ni­ji pre­ko­le­sa­ri­lo sko­raj 600 km, od Mur­ske Sobo­te do Izo­le. Za vsak pre­ko­le­sar­jen kilo­me­ter smo doni­ra­li v sklad za brez­plač­no leto­va­nje in pri­ko­le­sa­ri­li dovolj sred­stev, da omo­go­či­mo brez­plač­ne poči­tni­ce za kar 100 otrok. Kole­sar­ska tura je pote­ka­la od 25. do 29. maja 2018, od Mur­ske Sobo­te do Izole.