Pogovor brez kravate: Franci Pliberšek, MIK Celje

Fran­ci Pli­ber­šek: Po nače­lu »ZKP – Zdra­ve kmeč­ke pame­ti«, sem se rav­nal vse­sko­zi na svo­ji poslov­ni poti in mu osta­jam zvest še danes.

Pre­be­ri­te več …

Pogledi uspešnih podjetnikov o viziji Slovenije

Naše pod­je­tje je usmer­je­no v zapo­slo­va­nje mla­dih in nadar­je­nih lju­di, ki so stro­kov­nja­ki na svo­jih podro­čjih in se želi­jo pre­iz­ku­si­ti v bran­ži stavb­ne­ga pohištva.

Pre­be­ri­te več …

Dober direktor ne ostaja zaprt med stenami svoje pisarne

Fran­ci Pli­ber­šek, lastnik in gene­ral­ni direk­tor pod­je­tja MIK Celje, je pod­je­tnik, pre­da­va­telj, vizi­o­nar ter tudi dina­mi­čen in zani­miv sogovornik.

Pre­be­ri­te več …

 

EKSKUZIVNO: Franci Pliberšek o podjetju MIKZKP in dobrodelnosti

Pre­be­ri­te več …

Vsakdanje navade uspešnih ljudi: Franci Pliberšek, lastnik in direktor MIK Celje

MIK Celje je danes eno naj­u­spe­šnej­ših pod­je­tij za pro­i­zvo­dnjo stavb­ne­ga pohi­štva in zaste­kli­tve objek­tov v regi­ji, do tega pa so pri­šli z direk­tor­je­vim vodi­telj­skim nazo­rom po zako­nih ZKP – zdra­va kmeč­ka pamet.

Pre­be­ri­te več …

 

Poslovnost in duhovnost — primeri dobre prakse = MIK Celje

Poslu­šaj­te moja raz­mi­šlja­nja v radij­ski odda­ji Radia Mari­bor RADIJSKA DELAVNICA ZNANCEV, Anto­na Petelinška.

Pre­be­ri­te več …

Znati se moramo zahvaliti za vse, kar nam je življenje prineslo; šele takrat bomo namreč pripravljeni dobiti kaj drugega — boljšega.

Fran­ci Pliberšek

Potovanja

Pre­be­ri­te več …

Družbena odgovornost

Pre­be­ri­te več …

Medijske objave

Pre­be­ri­te več …