95 nasmejanih obrazkov je edino kar šteje

V sobo­to, 30. juni­ja 2012, se je domov vrni­la že sed­ma MIKo­va kara­va­na otro­ške­ga sme­ha, ki je letos šte­la 95 otrok iz dolenj­ske, belo­kranj­ske, gorenj­ske, koro­ške in celj­ske regi­je. Otro­ke, ki so nam jih poma­ga­li izbra­ti soci­al­ni delav­ci na osno­vih šolah, je spre­mlja­lo 11 vzgo­ji­te­ljev in pred­stv­ni­ca naše­ga podjetja.

Vsa­kič, ko sem tam, med nji­mi, začu­tim tisto pra­vo sre­čo, tisto zara­di kate­re je vre­dno žive­ti in pre­be­de­ti mar­si­ka­te­ro noč. Nasme­ja­ni otro­ški obra­zi, pol­ni spo­mi­nov na nepo­zab­na doži­ve­tja in nova pri­ja­telj­stva — to je tisto, kar šte­jem za naj­ve­čji uspeh naše­ga pod­je­tja. Samo­u­mev­no bi mora­lo biti, da doži­vi vsak otrok vsaj nekaj brez­skrb­nih poči­tni­ških dni, a žal je tako, da je vedno več takih, ki o tem le sanja­jo. Zato bi želel vide­ti še več pod­je­tij, ki bi sle­di­la podob­nim akci­jam, da damo mla­dim pri­lo­žnost spo­zna­ti tudi lepe stra­ni življenja.

In seve­da vse čestit­ke mla­di ume­tni­ci Pii, ki si je s svo­jim ple­snim nasto­pom na pri­re­di­tvi MIKo­ve zvez­de pri­lu­ži­la ude­lež­bo tudi na nasle­dnji MIKo­vi kara­va­ni, ki bo, vsaj dokler moje pod­je­tje živi in diha, osta­la srce naše­ga podjetja.

Več foto in video utrin­kov si lah­ko ogle­da­te na www.mik-ce.si

 

MIKo­va kara­va­na 2012 z gene­ral­nim direk­tor­jem Fran­ci­jem Pliberškom