13. MIKova karavana otroškega smeha

MIKov­ci se že dol­ga leta tru­di­mo del svo­je­ga časa in tru­da poda­ri­ti tudi tistim, ki sami nima­jo možno­sti, da bi si lah­ko pri­vo­šči­li kaj več kot le tisto, kar nuj­no potre­bu­je­jo za življe­nje. Tako je v pre­te­klih dese­tih letih nepo­gre­šljiv dela naše­ga vsak­da­na posta­la skrb za otro­ke iz soci­al­no ogro­že­nih dru­žin. V vseh dese­tih letih, odkar izva­ja­mo pro­jekt MIK-ova kara­va­na otro­ške­ga sme­ha, je brez­plač­ne poči­tni­ce doži­ve­lo že čez 1350 otrok. Tudi v leto­šnjem letu smo sred­stva za brez­plač­no leto­va­nje otrok “zbi­ra­li” s kole­sar­je­njem. In sicer je več kot 50 naših zapo­sle­nih in poslov­nih par­tner­jev v 5. dneh po Slo­ve­ni­ji pre­ko­le­sa­ri­lo sko­raj 600 km, od Mur­ske Sobo­te do Izo­le. Za vsak pre­ko­le­sar­jen kilo­me­ter smo doni­ra­li v sklad za brez­plač­no leto­va­nje in pri­ko­le­sa­ri­li dovolj sred­stev, da omo­go­či­mo brez­plač­ne poči­tni­ce za kar 100 otrok. Kole­sar­ska tura je pote­ka­la od 25. do 29. maja 2018, od Mur­ske Sobo­te do Izole.

MIKavna premiera #NEPREMAGLJIVI z Anžetom Kopitarjem

MIK Celje je že pri­šla pomlad, novo obdo­bje, ki ga je zazna­mo­va­lo sode­lo­va­nje z novim obra­zom naše bla­gov­ne znam­ke, Anže­tom Kopitarjem.

Danes smo šir­ši jav­no­sti pred­sta­vi­li eksklu­ziv­no pre­mi­e­ro nove TV in video kam­pa­nje pod naslo­vom #nepre­ma­glji­vi z naj­bolj­šim slo­ven­skim hoke­ji­stom vseh časov, Anže­tom Kopi­tar­jem, ki se ta dan zač­ne pred­va­ja­ti na vseh večjih slo­ven­skih tele­vi­zi­jah in druž­be­nih omrežjih. 

MIKav­na pomlad pa veje tudi na podro­čju naše­ga lastne­ga razvo­ja, stro­kov­ne­ga zna­nja in viso­ko teh­no­lo­ške in napre­dne lastne proizvodnje.
Zato smo na pre­mi­e­ri z veli­kim pono­som in na čelu z direk­tor­jem, vizi­o­nar­jem in usta­no­vi­te­ljem MIK Celje, Fran­ci­jem Pli­ber­škom, eksklu­ziv­no pred­sta­vi­li tudi novo gene­ra­ci­jo nepre­ma­glji­ve­ga lokal­ne­ga pre­zra­če­val­ne­ga sis­te­ma MIKro­vent. Ta je plod lastne­ga razvo­ja, zna­nja in pro­i­zvo­dnje MIKo­vih stro­kov­nja­kov z dr. Petrom Nova­kom na čelu.