Prejeli smo SREBRNO PRIZNANJE Gospodarske zbornice Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije prepoznala naš lokalni prezračevalni sistem z rekuperacijo MIKrovent, tudi na nacionalnem izboru, kot perspektiven in inovativen in ga nagradila s Srebrnim nacionalnim priznanje!

Nagra­do je danes na Brdu pri Kra­nju na Dne­vu ino­va­tiv­no­sti pre­vzel direk­tor MIK Celje, Fran­ci Pli­ber­šek, z eki­po stro­kov­nih sode­lav­cev, ki je raz­vi­la lokal­ni pre­zra­če­val­ni sis­tem MIKro­vent. Ta je vse­ka­kor dvi­gnil razvoj lokal­ne­ga pre­zra­če­va­nja na viš­ji nivo, z zavi­dlji­vi­mi rezul­ta­ti ohra­nja­nja 95% toplo­te zra­ka notra­njih pro­sto­rov ob kon­stan­tni izme­nja­vi zraka.

Lokal­ni pre­zra­če­val­ni sis­tem MIKro­vent je vse­ka­kor pro­dukt in reši­tev za pre­zra­če­va­nje bival­nih pro­sto­rov, ki izbolj­šu­je kako­vost biva­nja, kar je pre­po­zna­la tudi stro­kov­na komi­si­ja GZS za pode­li­tev pri­znanj za inovacije.

Česti­ta­mo eki­pi MIKro­vent za Sre­br­no pri­zna­nje GZS!