14. MIKova karavana otroškega smeha

MIKov­ci se že dol­ga leta tru­di­mo del svo­je­ga časa in tru­da poda­ri­ti tudi tistim, ki sami nima­jo možno­sti, da bi si lah­ko pri­vo­šči­li kaj več kot le tisto, kar nuj­no potre­bu­je­jo za življe­nje. Tako je v pre­te­klih dese­tih letih nepo­gre­šljiv dela naše­ga vsak­da­na posta­la skrb za otro­ke iz soci­al­no ogro­že­nih dru­žin. V vseh dese­tih letih, odkar izva­ja­mo pro­jekt MIK-ova kara­va­na otro­ške­ga sme­ha, je brez­plač­ne poči­tni­ce doži­ve­lo že čez 1450 otrok. Tudi v leto­šnjem letu smo sred­stva za brez­plač­no leto­va­nje otrok “zbi­ra­li” s kole­sar­je­njem. In sicer je več kot 50 naših zapo­sle­nih in poslov­nih par­tner­jev v 5. dneh po Slo­ve­ni­ji pre­ko­le­sa­ri­lo več kot 640 km, od Mur­ske Sobo­te do Izo­le. Za vsak pre­ko­le­sar­jen kilo­me­ter smo doni­ra­li v sklad za brez­plač­no leto­va­nje in pri­ko­le­sa­ri­li dovolj sred­stev, da omo­go­či­mo brez­plač­ne poči­tni­ce za kar 100 otrok. Kole­sar­ska tura je pote­ka­la od 24. do 28. maja 2019, od Mur­ske Sobo­te do Izole. 

Med 29. juni­jem in 6. juli­jem je Debe­li Rtič zaje­la MIKo­ma­ni­ja. Že 14. leto zapo­red smo na mor­je odpe­lja­li 100 otrok iz soci­al­no šib­kej­ših dru­žin in neka­te­re naj­mlaj­še MIKov­ce, med 6 in 12 letom sta­ro­sti, ki so v času leto­va­nja stka­li nova pri­ja­telj­stva in ustva­ri­li čudo­vi­te spo­mi­ne, ki jim bodo vedno osta­li v srcih.  Za nji­mi je nepo­za­ben teden, kjer smo jim z MIKo­vi­mi vzgo­ji­te­lji pri­pra­vi­li pester pro­gram ani­ma­cij, ustvar­jal­nih delav­nic in špor­tnih aktiv­no­sti. Na sre­di­ni nji­ho­ve­ga leto­va­nja smo jih obi­ska­li tudi MIKov­ci, ki smo sode­lo­va­li pri orga­ni­za­ci­ji kole­sar­ske ture S srcem na kolo in pre­ži­ve­li z nji­mi dan poln sme­ha in dobre volje. Ver­ja­me­mo v dobro in pozi­tiv­no spo­ro­či­lo naše­ga druž­be­no odgo­vor­ne­ga delo­va­nja in vra­ča­nje druž­bi, sploh naj­mlaj­šim čla­nom, na kate­rih sto­ji pri­ho­dnost vseh nas. Izje­mno smo pono­sni že na 14. gene­ra­ci­jo otrok MIKo­ve kara­va­ne, v vseh letih smo omo­go­či­li poči­tni­ce kar 1450 otro­kom, med kate­ri­mi je veli­ko šte­vi­lo takih, ki so z našo Kara­va­no prvič doži­ve­li poči­tni­ce na morju.