Vabljeni na predstavitev knjige v Celju

Ob izi­du prven­ca knji­ge Fran­ci­ja Pli­ber­ška in Mate­je Zor­ko – Vse­mo­goč­ni v ogle­da­lu, Vas vabi­mo na pred­sta­vi­tev in pogo­vor o knji­gi, ki bo v  torek, 11. sep­tem­bra 2012, ob 19.00 uri v Sre­dnje­ve­škem stol­pu hote­la Evro­pa v Celju. O knji­gi in lepo­tah življe­nja se bodo pogo­var­ja­li Man­ca Košir, Anton Pete­lin­šek, Fran­ci Pli­ber­šek in Mate­ja Zorko.

Vabilo na predstavitev knjige

Vablje­ni,
Fran­ci in Mateja