Vzponi nas povezujejo — Kilimandžaro

V janu­ar­ju leto­šnje­ga leta se je sku­pi­na aktiv­nih pla­nin­cev v pod­je­tju MIK odlo­či­la, da se loti naj­viš­je­ga vrha v Afri­ki. Pobu­dnik je bil direk­tor pod­je­tja, Fran­ci Pli­ber­šek. V druž­bo pri osva­ja­nju vrha je pova­bil sode­lav­ce in kole­ge iz pod­je­tja Kosec. Tako se je na odpra­vo poda­lo 10 MIKov­cev in dva čla­na dru­ge­ga pod­je­tja. Vse to z željo, da bi okre­pi­li svo­je­ga duha in telo.

Goro sesta­vlja­jo tri­je stož­ci: Kibo (5.895 m), Shi­ra (3.962 m) in Mawen­zi (5.149 m). Naj­viš­ji vrh je Uhuru, naha­ja pa se na Kibu, ki je mimo­gre­de edi­ni spe­či vul­kan, kar pome­ni, da lah­ko nekoč mor­da spet izbruh­ne, med­tem ko sta Shi­ra in Mawen­zi spe­ča vul­ka­na.  Za osva­ja­nje gore Kili­man­dža­ro je potreb­na dobra tele­sna pri­pra­vlje­nost in splo­šna zdra­vstve­na kon­di­ci­ja. Zara­di dolo­če­nih kro­nič­nih bole­zni je lah­ko vzpon, kljub pogo­sti ozna­ki, da ne sodi med tež­je, neva­ren, zato se je pred odlo­či­tvi­jo o vzpo­nu potreb­no posve­to­va­ti z zdrav­ni­kom. Sicer pa gre za čudo­vi­to dogo­di­všči­no, ki ponu­ja spo­zna­va­nje z raz­gi­ba­no pokra­ji­no in zani­mi­vo pre­ma­go­va­nje poho­dni­ških ciljev. 

Zakaj in kako je padla odločitev?

Fran­ci Pli­ber­šek pove, da je zače­tno ide­jo dobil po raz­go­vo­ru v SBC (Slo­ve­ni­an Busi­ness Club), kjer so se o tem pogo­var­ja­li s kole­gi. Ide­jo je pre­ne­sel sode­lav­cem v svo­jem pod­je­tju, ki se s ple­za­njem redno ukvar­ja­jo, in zače­tna odlo­či­tev je padla. Sode­lav­ka Stan­ka Čoh je orga­ni­zi­ra­la pre­da­va­nje kole­ga Sama Žni­dar­ši­ča, ki je Kili­man­dža­ro obi­skal že več­krat, pohva­li pa se lah­ko tudi z več­kra­tni­mi vzpo­ni na Hima­la­jo. Sku­paj so poi­ska­li naj­bolj­šo orga­ni­za­cij­sko reši­tev in dolo­či­li datum. Pred tem pa so seve­da pri­dno vadi­li z eno­dnev­ni­mi vzpo­ni na gore po Slo­ve­ni­ji. Ti vzpo­ni so tra­ja­li dnev­no od pet do deset ur. S tem so pre­ve­ri­li svo­jo kon­di­ci­jo, jo del­no še nad­gra­di­li in se tako odlič­no pri­pra­vlje­ni kasne­je loti­li vzpo­na na Kilimandžaro.

Ves čas vzpo­na na goro je sku­pi­na MIKov­cev in kole­gov delo­va­la tim­sko in se pod­pi­ra­la, kar je okre­pi­lo tudi notra­nji duh pod­je­tja. Po bese­dah Pli­ber­ška so bili v tem času kot ena veli­ka dru­ži­na, ki se zave­da potre­be po pomo­či dru­ge­mu v nepred­vi­dlji­vih raz­me­rah. Od 35º C, ki so jih izme­ri­li pod vznož­jem gore, so se v sed­mih dneh dvi­gni­li na goro, kjer je bilo ‑20º C. Teh ‑20º C pa je bilo v sun­ko­vi­tem vetru od 70 do 120 km/h čuti­ti kot ‑30º C. Ta tem­pe­ra­tur­na raz­li­ka je pome­ni­la šok za telo in potre­bo po hitrem prilagajanju.

Pot na Kili­man­dža­ro je pri­ne­sla še nekaj dobre­ga. Pre­den je sku­pi­na popo­tni­kov izve­de­la, da gre­do sko­zi Masaj­sko vas, kjer se naha­ja tudi skro­mna šola, je za otro­ke naku­pi­la osnov­ne šol­ske potreb­šči­ne, ki jih tam pred­sta­vlja­jo zgolj svinč­ni­ki in zvez­ki. Odziv otrok je bil never­je­ten. Bili so vese­li in hva­le­žni, kar je v našem mate­ri­a­li­stič­no pre­na­pih­nje­nem sve­tu že sko­raj red­kost. Zato so se po povrat­ku z gore pla­nin­ci odlo­či­li, da otro­kom naku­pi­jo še več potreb­ščin, v zahva­lo za pri­ja­znost doma­či­nov in zara­di sre­če, ker so se z gore uspe­šno spustili.

Pot na Kili­man­dža­ro ne bi bila mogo­ča brez pri­ja­zne­ga sprem­stva doma­či­nov, ki alpi­ni­ste spre­mlja­jo in jim poma­ga­jo s pre­no­som prtlja­ge. To je obe­nem tudi vir nji­ho­ve­ga zasluž­ka, a kljub temu nji­ho­va pri­ja­znost pre­se­ga zgolj delo za denar, kar je v naši druž­bi prav tako red­kost, zato nas gane in nav­da z vese­ljem. MIKov­ce je na pot spre­mlja­lo 49 doma­či­nov (6 vodni­kov, 2 kuhar­ja, …), ki so poma­ga­li pred­vsem z izku­šnja­mi in noše­njem prtlja­ge, v kate­ri so bili šoto­ri, hra­na, poso­de in osta­lo, kar je za eks­pe­di­ci­jo nuj­no potrebno.

Pot na Kili­man­dža­ro je tako v popo­tni­kih pusti­la širo­ko pale­to občut­kov, hva­le­žno­sti in zaključ­kov, ki bodo ple­me­ni­ti­li nji­ho­va življe­nja in jim daja­li vede­ti, da je dolo­če­ne spre­mem­be potreb­no nare­di­ti tudi v nači­nu raz­mi­šlja­nja, tako v zaseb­nem, kot tudi v poslov­nem življenju.

Od 35º C, ki so jih izme­ri­li pod vznož­jem gore, so se v sed­mih dneh dvi­gni­li na goro, kjer je bilo ‑20º C. Teh ‑20º C pa je bilo v sun­ko­vi­tem vetru od 70 do 120 km h čuti­ti kot ‑30º C. Ta tem­pe­ra­tur­na raz­li­ka je pome­ni­la šok za telo in potre­bo po hitrem prilagajanju.

Pot na Kili­man­dža­ro je pri­ne­sla še nekaj dobre­ga. Pre­den je sku­pi­na popo­tni­kov izve­de­la, da gre­do sko­zi Masaj­sko vas, kjer se naha­ja tudi skro­mna šola, je za otro­ke naku­pi­la osnov­ne šol­ske potreb­šči­ne, ki jih tam pred­sta­vlja­jo zgolj svinč­ni­ki in zvez­ki. Odziv otrok je bil never­je­ten. Bili so vese­li in hva­le­žni, kar je v našem mate­ri­a­li­stič­no pre­na­pih­nje­nem sve­tu že sko­raj red­kost. Zato so se po povrat­ku z gore pla­nin­ci odlo­či­li, da otro­kom naku­pi­jo še več potreb­ščin, v zahva­lo za pri­ja­znost doma­či­nov in zara­di sre­če, ker so se z gore uspe­šno spustili.

Pot na Kili­man­dža­ro ne bi bila mogo­ča brez pri­ja­zne­ga sprem­stva doma­či­nov, ki alpi­ni­ste spre­mlja­jo in jim poma­ga­jo s pre­no­som prtlja­ge. To je obe­nem tudi vir nji­ho­ve­ga zasluž­ka, a kljub temu nji­ho­va pri­ja­znost pre­se­ga zgolj delo za denar, kar je v naši druž­bi prav tako red­kost, zato nas gane in nav­da z vese­ljem. MIKov­ce je na pot spre­mlja­lo 49 doma­či­nov (6 vodni­kov, 2 kuhar­ja, …), ki so poma­ga­li pred­vsem z izku­šnja­mi in noše­njem prtlja­ge, v kate­ri so bili šoto­ri, hra­na, poso­de in osta­lo, kar je za eks­pe­di­ci­jo nuj­no potrebno.

Pot na Kili­man­dža­ro je tako v popo­tni­kih pusti­la širo­ko pale­to občut­kov, hva­le­žno­sti in zaključ­kov, ki bodo ple­me­ni­ti­li nji­ho­va življe­nja in jim daja­li vede­ti, da je dolo­če­ne spre­mem­be potreb­no nare­di­ti tudi v nači­nu raz­mi­šlja­nja, tako v zaseb­nem, kot tudi v poslov­nem življenju.

Pogovor brez kravate: Franci Pliberšek, MIK Celje

Inter­vju je bil prvo­tno obja­vljen na sple­tni stra­ni Svet Kapi­ta­la.

Franci Pliberšek: Po načelu »ZKP – Zdrave kmečke pameti«, sem se ravnal vseskozi na svoji poslovni poti in mu ostajam zvest še danes.

Kri­za je lah­ko pri­lo­žnost ali nevar­nost, odvi­sno od tega, kako se člo­vek odzo­ve na situ­a­ci­jo. Pov­sem narav­no je, da lju­dje doje­ma­jo kri­zo kot nevar­no, saj se soo­ča­jo z zao­stre­ni­mi raz­me­ra­mi, a kot je nekoč dejal Albert Ein­ste­in: »Sre­di vsa­ke kri­ze leži tudi veli­ka pri­lo­žnost.« Nobe­ne­ga dvo­ma ni, da smo se zna­šli v kri­znih raz­me­rah. Kje so torej priložnosti?

Pri­lo­žno­sti je danes veli­ko več, kot jih je v »nor­mal­nih« časih, a seve­da je vedno pri­so­tno tudi tve­ga­nje, zato velja, da je potreb­no biti dobro infor­mi­ran ter ime­ti ustre­zno zna­nje. Ure­dni­štvo Sve­ta kapi­ta­la je v tem ozi­ru pri­pra­vi­lo seri­jo krat­kih inter­vju­jev z uspe­šni­mi slo­ven­ski­mi pod­je­tni­ki, ki so nam zau­pa­li neka­te­re manj zna­ne in bolj oseb­ne podrob­no­sti svo­je poti v karieri.

V tokra­tnem pogo­vo­ru izven pisar­ne se nam je pri­dru­žil Fran­ci Pli­ber­šek, mož in oče treh otrok, pod­je­tnik, ki že tri dese­tle­tja vodi svo­je pod­je­tje, kate­re­ga je usta­no­vil še v času štu­di­ja ter ne naza­dnje, gene­ral­ni direk­tor ene­ga naj­u­spe­šnej­ših pod­je­tij za pro­i­zvo­dnjo stavb­ne­ga pohi­štva in zaste­kli­tve objek­tov v Slo­ve­ni­ji – MIK Celje.

Fran­ci Pli­ber­šek nam je raz­kril svo­je otro­ške želje, pod­je­tni­ško pot od prve in edi­ne redne zapo­sli­tve, kje se je zata­kni­lo, kdaj ga je izu­či­lo in kdaj je poten­ci­al­ni neu­speh izko­ri­stil za naj­ve­čji pre­o­brat v svo­jem življenju.

Ste vede­li deni­mo, da je Fran­ci Pli­ber­šek diplo­mi­ral na lju­bljan­ski fakul­te­ti za arhi­tek­tu­ro? Da je kot otrok samo­hra­nil­ke že zelo zgo­daj, kot naj­stnik, začel iska­ti pri­lo­žno­sti za zaslu­žek, da bi raz­bre­me­nil mamo? Ali pa, da se je zgod­ba pod­je­tja MIK Celje zače­la v doma­či gara­ži s pro­da­jo par­ke­tov in ladij­ske­ga poda ter uva­ža­njem letvic in mate­ri­a­lov za uokvir­ja­nje slik?

Danes, pri svo­jih 54 letih, Fran­ci Pli­ber­šek z naj­sta­rej­šim sinom Ale­nom, ki je pre­vzel vode­nje pro­da­je, pono­sno sto­ji na čelu pod­je­tja, ki tre­nu­tno zapo­slu­je med 190 in 200 oseb in še 100 zuna­njih pogod­be­nih sodelavcev.

Vablje­ni k branju!


Kaj ste si v otro­štvu žele­li postati?
Že v otro­štvu so me vzne­mir­ja­li teh­nič­ni pokli­ci pove­za­ni z ustvar­ja­njem upo­rab­nih pro­duk­tov, ki so se kasne­je skri­sta­li­zi­ra­li v nav­du­še­nje nad grad­be­ni­štvom in arhi­tek­tu­ro. Sle­dnjo pot sem kasne­je izbral tudi za štu­dij­sko in svo­je otro­ške želje ure­sni­čil med štu­di­jem na lju­bljan­ski fakul­te­ti za arhi­tek­tu­ro, kjer sem tudi diplomiral.

Kate­ra je bila vaša prva zaposlitev?
Kot otrok samo­hra­nil­ke sem že zelo zgo­daj, kot naj­stnik, začel iska­ti pri­lo­žno­sti za zaslu­žek, da bi raz­bre­me­nil mamo in si pri­do­bil razno­vr­stne izku­šnje. Tako sem opra­vljal šte­vil­na pri­lo­žno­stna in sezon­ska dela od nabi­ra­nja borov­nic in hme­lja, do pomo­či na večjih pose­stvih in pri raz­lič­nih obr­tni­kih. Na fakul­te­ti pa se je poja­vi­la zares moč­na želja, da ustva­rim svo­jo dejav­nost in zač­nem lasten posel. Tako se je rodi­la zgod­ba o MIKu in s tem moja prva pra­va zapo­sli­tev v lastnem podjetju.
Naj­prej sem se ukvar­jal s pro­da­jo par­ke­tov in ladij­ske­ga poda, kasne­je sem to nad­gra­dil v uva­ža­nje letvic in mate­ri­a­lov za uokvir­ja­nje slik. Ko smo zase­dli polo­žaj naj­ve­čje­ga dis­tri­bu­ter­ja v Slo­ve­ni­ji so poslov­ne pri­lo­žno­sti nare­ko­va­le usme­ri­tev v pro­i­zvo­dnjo oken. Tako lah­ko rečem, da sem že 30 let pono­sni zapo­sle­ni v prvi redni služ­bi, v lastnem pod­je­tju MIK Celje.

Na kaj ste naj­bolj pono­sni v svo­ji karieri?
Pono­sen sem na prav vsak korak in odlo­či­tev v zadnjih 30 letih ter na sode­lav­ce, ki so me spre­mlja­li na tej poti. Sku­paj smo ustva­ri­li veli­ko zgod­bo, ki se je zače­la v doma­či gara­ži pri moji mami Mari­ji, v naj­ož­jem kro­gu moje sopro­ge Adri­ja­ne in še dveh sode­lav­cev. V 30 letih smo zgra­di­li zgod­bo o pod­je­tju, ki danes dela viso­ko kako­vo­stno stavb­no pohi­štvo in pre­zra­če­val­ne sis­tem in danes zapo­slu­je med 190 in 200 zapo­sle­nih in še 100 zuna­njih pogod­be­nih sodelavcev.

Od kate­re knji­ge / fil­ma ste naj­več odnesli?
V zadnjem času me je naj­bolj nav­du­ši­la knji­ga Simo­na Sine­ka »Zač­ni­te z zakaj«. Pre­pro­sta logi­ka, ki stre­mi k temu, da se mora­mo vedno, česar­ko­li se loti­mo, vpra­ša­ti »Zakaj bi to nare­di­li?« in nato nada­lju­je­mo še z vpra­ša­nje­ma »Kako bomo to nare­di­li?« in »Kaj bomo nare­di­li?«, da bomo dose­gli zasta­vlje­ni cilj. Sle­dnja knji­ga je mani­fe­sta­ci­ja moje­ga že več­krat pre­iz­ku­še­ne­ga nače­la »ZKP – Zdra­ve kmeč­ke pame­ti«, po kate­ri sem se rav­nal vse­sko­zi na svo­ji poslov­ni poti in ji osta­jam zvest še danes.

Kate­ra je naj­po­memb­nej­ša lek­ci­ja, ki vas jo je življe­nje naučilo?
Raz­mi­šljaj pozi­tiv­no in ne dvo­mi v nič. V vsa­ki ovi­ri se lah­ko skri­va nova pri­lo­žnost. Imaš lah­ko vse, kar si želiš. Pozi­tiv­na narav­na­nost in nepre­sta­na želja po rasti, razvo­ju ter doje­ma­nje težav, kot novih pri­lo­žno­sti, je ena naj­po­memb­nej­ših lek­cij, ki sem jih osvo­jil na svo­ji poti.

Kaj naj­bolj obža­lu­je­te v življe­nju, če sploh kaj?
Trdno ver­ja­mem, da je bila vsa pot, ki sem jo pre­ho­dil do danes, takšna z name­nom, zato ne bi na njej spre­me­nil prav nič. Rad se vra­čam v spo­mi­ne in v 30 letih se jih je nabra­lo veli­ko, tako poslov­nih kot oseb­nih in na kon­cu dne­va sem vedno zno­va hva­le­žen prav vsa­ke­mu dogod­ku, zara­di nje­ga sem danes tu kjer sem in takšen kot sem.

Kate­ra situ­a­ci­ja, ko niste vede­li, ali vam bo uspe­lo vam je osta­la naj­bolj v spominu?
Ko smo naj­prej z mate­ri­a­li za uokvir­ja­nje slik že zače­li uspe­va­ti, sem pre­ko ita­li­jan­skih doba­vi­te­ljev v Slo­ve­ni­jo za dva znan­ca pri­pe­ljal stro­ja za izde­la­vo PVC in lese­nih oken, pri tre­tjem pa se je zalo­mi­lo in to pri naj­ve­čjem poslu, uvo­za cele lini­je za izde­la­vo oken. Čez noč je poslov­ni dogo­vor izpuh­tel jaz pa sem ostal sam z inve­sti­ci­jo par sto tisoč takra­tnih nem­ških mark. Takrat bi lah­ko obu­pal in ogro­zil zdrav posel z mate­ri­a­li za uokvir­ja­nje slik, a sem ovi­ro spre­me­nil v pri­lo­žnost in tako se je rodi­la zgod­ba o MIK oknih, ki nas je v nasle­dnjih dveh dese­tle­tjih izstre­li­la med naj­ve­čje pro­i­zva­jal­ce stavb­ne­ga pohi­štva v Slo­ve­ni­ji in bli­žnji okolici.

Kdo je (bila) najv­pliv­nej­ša ose­ba v vašem življenju?
Zago­to­vo moja mama Mari­ja, ki naju je s sestro vzga­ja­la sama. Sko­zi vzgo­jo in lju­be­zen mi je poka­za­la kaj pome­ni vztraj­nost, trud in moč­na volja za dose­ga­nje zada­nih ciljev. Vse kar je poče­la, zato da bi s sestro ime­la lepo otro­štvo in bi bila čim manj pri­kraj­ša­nja za rado­sti, ki so jih doži­vlja­li naši vrstni­ki, je bil kra­sen zgled in popo­tni­ca za moje odra­šča­nje in kasne­je samo­stoj­no pot.

Kate­ro žive­čo ose­bo ali ose­be naj­bolj obču­du­je­te? Kdo je vaš idol?
Sko­zi življe­nje sem nale­tel na več oseb, ki so me nav­du­ši­le in posta­le moja inspi­ra­ci­ja, tako iz poslov­nih voda, kot iz špor­tnih in kul­tur­nih kro­gov ter humanitarnih.
V poslov­nem sve­tu sta mi naj­bliž­je poslov­ni sve­to­va­lec Bry­ant Tra­cy, s kate­rim sem se sko­zi nje­go­ve knji­ge sre­čal že pred leti, v zadnjem času pa me je podob­no nav­du­šil Simon Sinek.
Med lju­di, ki me nav­du­šu­je­jo sodi­jo tudi uspe­šni slo­ven­ski špor­tni­ki, tako naši roko­me­ta­ši, košar­kar­ji in odboj­kar­ji, pa indi­vi­du­al­ni špor­tni­ki kot sta naši uspe­šni smu­čar­ki Tina in Ilka, obču­du­jem pa tudi pogum, moč in vztraj­nost mla­dih kole­sar­jev Rogli­ča in Poga­čar­ja.

V slo­ven­ski kul­tu­ri me je od nek­daj nav­du­še­val Tomaž Pan­dur, ki ga ome­njam, ne gle­de na to, da ga na žalost ni več med nami. Poslo­vil se je namreč veli­ko pre­zgo­daj, a pečat, ki ga je slo­ven­ska kul­tu­ra sko­zi nje­go­vo ustvar­ja­nje v Špa­ni­ji in Mehi­ki pusti­la na med­na­ro­dni kul­tur­ni sce­ni, je neizbrisljiv.
Moje druž­be­no odgo­vor­no delo­va­nje in udej­stvo­va­nje na huma­ni­tar­nem podro­čju pa se je sko­zi leta raz­vi­ja­lo pod vpli­vom modro­sti in dobrih del Mate­re Tere­ze in Ghan­di­ja, ki sta sve­tu poka­za­la, da se spre­mem­be lah­ko izva­ja­jo tudi brez finanč­ne ali fizič­ne moči. Nju­na misel­nost in dobra dela so bila tista, ki so poleg dru­gih inspi­ra­tiv­nih filan­tro­pov in huma­ni­tar­cev, nav­du­ši­la moj razvoj v druž­be­no odgo­vor­no delo­va­nje. Spr­va zno­traj Rotary sku­pno­sti, pred 15 leti pa tudi v sklo­pu naše­ga pod­je­tja MIK Celje, s kate­rim vsa­ko leto omo­go­či­mo poči­tni­ce za vsaj 100 otrok iz soci­al­no šib­kej­ših dru­žin. Sku­paj nam je uspe­lo polep­ša­ti otro­štvo in s tem pri­spe­va­ti k pozi­tiv­ne­mu razvo­ju že več kot 1750 otrok iz soci­al­no šib­kej­ših družin.

Kate­re vre­dno­te so za vas najpomembnejše?
Že v otro­štvu so mi bile pri­vzgo­je­ne temelj­ne vre­dno­te ob kate­rih sem odra­ščal in jih kasne­je pre­ne­sel tudi v svo­je poslov­no in dru­žin­sko življe­nje. Vzgo­jen sem bil v duhu pošte­no­sti, delav­no­sti, vztraj­no­sti in tru­da za dose­ga­nje zasta­vlje­nih ciljev. To sem pre­ne­sel tudi v naše pod­je­tje in s tem živi­jo tudi moj zaposleni.

Ima­te kakšen neiz­ko­ri­ščen talent?
Že sko­zi štu­dij arhi­tek­tu­re in kasne­je, ko smo se v MIKu spr­va ukvar­ja­li z uva­ža­njem mate­ri­a­lov za uokvir­ja­nje slik, sem pre­po­znal v sebi izo­stren obču­tek za foto­gra­fi­jo, pre­po­zna­va­nje likov­nih del in anti­kvi­tet. Vse to še vedno osta­ja­jo moji hobi­ji, sem stra­sten zbi­ra­telj likov­nih del in sta­rin, sicer talent za enkrat upo­ra­bljam za pro­sti čas in kot svoj hobi, mor­da pa se bo kdaj mani­fe­sti­ral tudi v gale­rij­ski dejavnosti.

Ima­te kakšne sanje, ki so še vedno neuresničene?
Ves čas sem se tru­dil, da bi zasta­vlje­ne cilje tudi ure­sni­če­val, zato popol­no­ma neu­re­sni­če­nih sko­raj­da ni. Gle­de na to, da je moja osnov­na pro­fe­si­ja arhi­tek­tu­ra, v meni še vedno tli želja po načr­to­va­nju sodob­nih objektov.

Vzpo­re­dno z MIKom, sem rea­li­zi­ral s svo­jim arhi­tek­tur­nim zna­njem dva večja pro­jek­ta in sicer izgra­dnjo nove poslov­no-pro­i­zvo­dne stav­be naše­ga pod­je­tja in sta­no­vanj­ski kom­pleks Voj­ni­ška Gmaj­na. A arhi­tek­tur­ne stra­sti me vle­če­jo dalje in v bli­žnji pri­ho­dno­sti načr­tu­jem še dva večja pro­jek­ta, obr­tno cono Voj­nik, ki jo načr­tu­jem na kar 4500 m² in trgo­vsko-poslov­ni cen­ter v Mari­bo­ru ob Euro­par­ku na 14.000 m².

V nasle­dnjem letu želim ure­sni­či­ti tudi več­le­tne sanje o izgra­dnji in odpr­tju MIKo­ve­ga inšti­tu­ta dr. Petra Nova­ka na 4000 m². Z njim bomo nad­gra­di­li in obo­ga­ti­li našo razvoj­no-raz­i­sko­val­no dejav­nost na podro­čju pre­zra­če­val­nih naprav in ener­get­skih sana­cij ter celo­vi­te­ga načr­to­va­nja adap­ta­cij ozi­ro­ma novo­gra­denj objek­tov, z name­nom zago­ta­vlja­nja zdra­vih bival­nih pogo­jev in pre­pre­če­va­nja sin­dro­ma bol­nih stavb.

S podob­ni­mi name­ni se lote­va­mo tudi izbolj­še­va­nja bival­nih pogo­jev v slo­ven­skih šolah sko­zi pro­jekt »bre­zo­gljič­ne ozi­ro­ma sona­rav­ne – zdra­ve šole«, s kate­rim upam, da bomo v pri­ho­dno­sti z rav­na­te­lji, ki so se pri­dru­ži­li pro­jek­tu nare­ko­va­li trend bolj zdra­vih šol in s tem pri­ho­dnjih generacij.

Naše pod­je­tje in raz­i­sko­val­ni inšti­tut dr. Petra Nova­ka sta sku­paj CER-om, inšti­tu­tom ZRMK, inže­nir­sko in arhi­tek­tur­no zbor­ni­co ter dru­gi­mi, pobu­dni­ka za mer­je­nje kako­vo­sti zra­ka, fizi­kal­nih lastno­sti (hrup, ener­gi­ja in osve­tlje­nost) v učil­ni­cah in v pri­ho­dno­sti tudi v dru­gih jav­nih usta­no­vah, kot so vrt­ci, bol­ni­šni­ce, itd. Naši osre­dnji cilji so izbolj­ša­ti kako­vost sve­že­ga zra­ka, zmanj­ša­ti vdor zuna­nje­ga hru­pa, zašči­ti zdrav­je učen­cev in uči­te­ljev v sezo­nah viru­snih obo­lenj. Prav tako je naš cilj z ener­get­sko varč­nim pre­zra­če­va­njem zni­ža­ti ne le vzdr­že­val­ne stro­ške šol, ampak tudi zmanj­ša­ti odso­tno­sti otrok zara­di bole­zni, raz­bre­me­ni­ti zdra­vstvo, in s tem zmanj­ša­ti bol­ni­ške odso­tno­sti star­šev ter pora­bo sred­stev za kri­tje bol­ni­ške odso­tno­sti za nego otrok.

Še eden od pro­jek­tov, ki si ga želim ure­sni­či­ti je tudi obu­di­tev ozi­ro­ma izgra­dnja slo­ven­ske Cami­no poti in z njo vzpo­sta­vi­tev potreb­ne infra­struk­tu­re od izgra­dnje poti do name­sti­tve­nih kapa­ci­tet pove­za­nih v slo­ven­ske pame­tne vasi. S pre­da­jo pod­je­tja nasle­dni­kom, mojim otro­kom, v nasle­dnjih nekaj letih, bo časa za arhi­tek­tur­ne pro­jek­te še več.

Če bi bili sami svoj men­tor, kakšen nasvet bi si dali?
Ver­je­mi. Vztra­jaj. Ne posta­vljaj si meja. Moje izku­šnje, pozi­tiv­ne in tiste manj pozi­tiv­ne, so me sko­zi mojo pot ves čas in me še vedno men­to­ri­ra­jo. Naj­po­memb­nej­še iz vseh teh nau­kov so rav­no ti tri­je nasve­ti in »ZKP – zdra­va kmeč­ka pamet«, ki sem jim ostal zvest in so se obrestovali.

15. MIKova karavana otroškega smeha — 300 otrok na brezplačne počitnice na morje

15. MIKo­va kara­va­na otro­ške­ga sme­ha je za nas pred­sta­vlja­la never­je­ten izziv, a soča­sno dobro­del­no pre­lo­mni­co, saj smo na mor­je odpe­lja­li naj­več otrok doslej, kar 300, iz soci­al­no šib­kej­ših dru­žin. Leto­šnja MIKo­va kara­va­na se je deli­la v dve sku­pni, po 150 otrok, ki so v sprem­stvu 14 vzgo­ji­te­ljev in nji­ho­ve­ga vod­je Mila­na Ninića med 27.6. in 11.7. odpra­vi­li na Debe­li Rtič. Pri­pra­ve na leto­va­nje so se zače­le že v začet­ku leto­šnje­ga leta, a kaj kma­lu nas je usta­vi­la epi­de­mi­ja COVID-19, ki je celo­ten pro­jekt posta­vi­la pod velik vpra­šaj. Izved­ba pro­jek­ta je kljub vse­mu pote­ka­la po pla­nu, saj smo MIKov­ci ver­je­li, da bomo letos ure­sni­či­li dol­go­le­tno željo 300 otro­kom iz soci­al­no šib­kej­ših dru­žin. Sre­di­na maja je bila tista pre­lo­mni­ca, ko je vla­da odo­bri­la kolo­ni­je, pole­tne šole, teča­je in tudi našo izved­bo MIKo­ve karavane.

27. juni­ja se je na Debe­li rtič odpra­vi­la prva sku­pi­na 150 otrok, ki so jih pospre­mi­li srč­ni MIKo­vi vzgo­ji­te­lji iz dru­štva Eno­stav­no poma­gam, ki so pod vod­stvom Mila­na Ninića in v sode­lo­va­nju naše­ga Mar­ke­tin­ga izve­dli celo­ten pro­jekt 15. MIKo­ve kara­va­ne otro­ške­ga sme­ha. Pri­ja­zni in vedno nasme­ja­ni vzgo­ji­te­lji so otro­ke spre­je­li odpr­tih rok in jim nav­kljub nji­ho­vim tež­kim življenj­skim zgod­bam, kaj kma­lu nari­sa­li nasmeh na obraz. Vzgo­ji­te­lji so v času MIKo­ve kara­va­ne otro­kom pri­pra­vi­li šte­vil­ne ustvar­jal­ne delav­ni­ce, orga­ni­zi­ra­ne pusto­lo­všči­ne v nara­vi, obisk akva­ri­ja in še mno­go dru­ge­ga, seve­da pa ne sme­mo poza­bi­ti tudi na obisk MIKov­cev, naše­ga direk­tor­ja Fran­ci­ja Pli­ber­ška, Ane Pra­znik. Bepop ladi­es in nena­za­dnje Gaje Prestor.

15. MIKova karavana otroškega smeha

To so dnevi, ki jih ne bomo pozabili. Nikoli!

MIK Celje smo ob tri­de­se­ti oble­tni­ci, kot že šti­ri­najst let pred tem, omo­go­či­li sred­stva za leto­va­nje 150 otrok. Osta­lo polo­vi­co ude­le­žen­cev pa so poma­ga­le dona­ci­je, zbra­ne prek Radia Ognji­šče, Slo­ven­ske kari­tas, huma­ni­tar­ne orga­ni­za­ci­je Eno­stav­no poma­gam in doda­tnih sred­stev MIK Celje. Del zbra­nih sred­stev je bil name­njen tudi poči­tni­cam, ki jih za podob­no sku­pi­no otrok pri­pra­vlja Slo­ven­ska kari­tas. Akci­ja je letos res pre­sto­pi­la kar nekaj bregov.

Pre­be­ri­te si več o tem srč­nem pro­jek­tu na  https://radio.ognjisce.si/sl/228/utrip/31746/to-so-dnevi-ki-jih-ne-bomo-pozabili-nikoli.htm

Zgodba o viziji, pogumu in uspehu, ki traja že 30 let

Popo­to­va­nje sko­zi 30 let ustvar­ja­nja in roje­va­nja zgod­be ene­ga naj­ve­čjih slo­ven­skih pro­i­zva­jal­cev stavb­ne­ga pohi­štva, MIK Celje.
Zgod­ba o pod­je­tju MIK Celje se je zače­la ob kon­cu 80-ih let, ko se je per­spek­ti­ven in ambi­ci­o­zen štu­dent arhi­tek­tu­re, Fran­ci Pli­ber­šek, začel spo­gle­do­va­ti s pod­je­tni­štvom in ob svo­ji uspe­šni štu­dij­ski poti odprl popol­dan­sko obrt z izde­la­vo in pro­da­jo par­ke­ta ter ladij­ske­ga poda. Leta 1990 je svo­jo popol­dan­sko obrt nad­gra­dil v samo­stoj­no pod­je­tje, ki je raz­ši­ri­lo svo­jo dejav­nost v uva­ža­nje in pro­da­jo letvic in dru­ge­ga mate­ri­a­la za uokvir­ja­nje slik. Začet­ki pod­je­tja MIK Celje tako sega­jo na doma­če dvo­ri­šče v celj­skih Gajih. Mama Mari­ja je v dru­žin­ski hiši, kjer je Pli­ber­šek odra­ščal, sinu odsto­pi­la gara­žo, v kate­ri je lah­ko s svo­jim teda­njim dekle­tom, zdaj dol­go­le­tno sopro­go Adri­ja­no, in nekaj pri­ja­te­lji začel ude­ja­nja­ti svo­je pod­je­tni­ške sanje.

Posel je v času tran­zi­ci­je, ko so se usta­na­vlja­la tudi dru­ga šte­vil­na manj­ša pod­je­tja, ki so se ukvar­ja­la z uokvir­ja­njem slik, začel kma­lu cve­te­ti in MIK je postal eden vodil­nih in kasne­je tudi naj­ve­čji dis­tri­bu­ter mate­ri­a­lov za uokvir­ja­nje slik v samo­stoj­ni Slo­ve­ni­ji. V samo 3 letih poslo­va­nja, med leti 91 in 93, si je ustva­ril bazo 200 stal­nih strank, med kate­ri­mi so bili naj­bolj cenje­ni slo­ven­ski uokvir­je­val­ci in gale­ri­sti. Tako so ambi­ci­je in izo­stren poslov­ni čut Fran­ci­ja Pli­ber­ška gna­li naprej. Kma­lu je za šte­vil­ne slo­ven­ske pro­i­zva­jal­ce oken začel uva­ža­ti stro­je za izde­la­vo oken in tako je zara­di dobro vzpo­sta­vlje­nih kon­tak­tov v tuji­ni, svo­je­mu znan­cu, oblju­bil, da mu bo uvo­zil prvo pro­i­zvo­dno lini­jo za izde­la­vo oken v Slo­ve­ni­ji. Takrat je Pli­ber­šek, ki je, kljub mla­do­sti, že imel kar nekaj poslov­nih izku­šenj, vedel, da gre za velik posel, ki se ne more zgo­di­ti čez noč. Po nekaj mese­cih inten­ziv­ne­ga dela, mu je le uspe­lo pri­pe­lja­ti oblju­blje­no lini­jo v Slo­ve­ni­jo. V vme­snem času pa se je zgo­di­lo nepri­ča­ko­va­no, pod­je­tje znan­ca, za kate­re­ga je kupil in uvo­zil lini­jo za pro­i­zvo­dnjo oken, je v tem času pro­pa­dlo. Pli­ber­šek je tako ostal sam, z viso­kim finanč­nim dol­gom in lini­jo za pro­i­zvo­dnjo oken, s kate­ro ni vedel kaj bi. O tej zgod­bi Pli­ber­šek pove: »To je bil pri­me­ren tre­nu­tek za dvom in pri­mer­na pre­lo­mni­ca ob kate­ri bi se lah­ko usta­vil. A, jaz ne ver­ja­mem v naklju­čja. In ver­ja­mem v to, da se v vsa­ki stva­ri skri­va neko spo­ro­či­lo. Če imaš dobre name­ne, je zago­to­vo vsa­ko spo­ro­či­lo pozitivno.«
Rav­no v tistem času je Pli­ber­šek na draž­bi kupil indu­strij­sko halo pro­pa­dle­ga celj­ske­ga pod­je­tja in ko je stal pred lini­jo za izde­la­vo oken, ki je ni uspel pro­da­ti dogo­vor­je­ne­mu naroč­ni­ku, si je rekel, da bo posku­sil z izde­la­vo oken, četu­di brez vsa­kr­šne­ga zna­nja. Prva okna je Fran­ci Pli­ber­šek začel izde­lo­va­ti s sopro­go Adri­ja­no in zve­sti­mi sode­lav­ci na 600 m², kma­lu se je pro­i­zvo­dnja raz­ši­ri­la že na 1.700 m². Kot sam pra­vi, je v »teža­vi zagle­dal reši­tev«, prva naro­či­la so se zače­la vrsti­ti in tako je Pli­ber­šek odpla­čal svoj dolg, kup­ček z dobič­kom od pro­da­je prvih oken, pa je začel rasti.

Obdo­bje bli­sko­vi­te rasti
Od leta 1998, ko je Pli­ber­šek začel s pro­i­zvo­dnjo PVC oken, je pod­je­tje pre­šlo v obdo­bje hitre rasti. MIKo­va okna so se do leta 2003 pro­da­ja­la pre­ko trgov­ca Mer­kur, s to pote­zo pa je rastel tudi pro­met in z njim dobi­ček, ki ga je Pli­ber­šek s sode­lav­ci vla­gal v stro­kov­nost, zna­nje in razvoj ter kadro­vsko nad­gra­dnjo pod­je­tja. Iz spr­va treh sode­lav­cev, ki so zače­li pot MIKa v Pli­ber­ško­vi doma­či gara­ži je pod­je­tje MIK ob kocu 90-ih let že šte­lo 30 zapo­sle­nih. Pro­i­zvo­dno lini­jo so leta 2000 nad­gra­di­li v raču­nal­ni­ško vode­no, ki je bila ena prvih v Evro­pi. V nepo­sre­dni bli­ži­ni doma­če hiše, kjer je Pli­ber­šek nare­dil svo­je prve kora­ke v pod­je­tni­štvu, pa je MIK zgra­di­li novo poslov­no stav­bo in v njej odprl prvi raz­stav­ni salon in gale­ri­jo MIK, v kate­ri so v sklo­pu dejav­no­sti uva­ža­nja mate­ri­a­lov za uokvir­ja­nje slik, dali pro­stor šte­vil­nim raz­sta­vam slo­ven­skih likov­nih ume­tni­kov. Ko je bilo slo­ven­sko trži­šče teme­lji­to pre­iz­ku­še­no sko­zi pro­daj­no mre­žo Mer­kur, pa je MIK v letih med 2004 in 2008 začel širi­ti lastno malo­pro­daj­no mre­žo iz rodne­ga Celja v vse slo­ven­ske regi­je. Temu so sle­di­le otvo­ri­tve 9 raz­stav­nih salo­nov v Celju, Mari­bo­ru, Lju­blja­ni, Izo­li, Mur­ski Sobo­ti in Novi Gori­ci in na zadnje tudi v Voj­ni­ku, Kra­nju in Novem mestu. Z odpi­ra­njem salo­nov po vsej Slo­ve­ni­ji, se je MIK pri­bli­žal prav vsem Slo­ven­cem, ki so MIK zače­li pre­po­zna­va­ti in ceni­ti kot kako­vo­stne­ga pro­i­zva­jal­ca stavb­ne­ga pohištva.

Ko iz majh­ne­ga zra­ste veli­ko in še večje
Kot pra­vi Pli­ber­šek: »Za uspe­šno pod­je­tje ni dovolj le en pogled, tem­več sku­pek spo­sob­nih posa­me­zni­kov, ki ima­jo raz­lič­ne izku­šnje in pogle­de kako pri­sto­pi­ti k neki stva­ri.« (citat iz knji­ge Vse­mo­goč­ni v ogle­da­lu avtor­jev Fran­ci­ja Pli­ber­ška in Mate­je Zor­ko Pavšar). Spo­mla­di 2007 je MIK začel gra­di­ti nov uprav­ni in pro­i­zvo­dni objekt v Voj­ni­ku, ki so ga zgra­di­li v bli­sko­vi­tih šestih mese­cih. Ko se je pod­je­tje sep­tem­bra 2007 pre­se­li­lo na novo loka­ci­jo v Voj­ni­ku, se je šte­vi­lo zapo­sle­nih pov­zpe­lo na bli­zu 120 in do kon­ca leta 2010 na več kot 190 zapo­sle­nih in še 110 pogod­be­nih mon­ter­jev. Pod­je­tje MIK je ves časa pove­če­va­nja šte­vi­la zapo­sle­nih, in tako tudi danes, name­njal veli­ko pozor­no­sti poču­tju in zado­volj­stvu ter razvo­ju zapo­sle­nih. Tako od vse­ga začet­ka ob boži­ču obda­ru­je otro­ke zapo­sle­nih, zapo­sle­nim nudi redna izo­bra­že­va­nja, zanje orga­ni­zi­ra stro­kov­no-dru­žab­ne ekskur­zi­je in dva­krat letno sku­pna pra­zno­va­nja roj­stnih dni zapo­slenih. V pod­je­tju MIK so uve­dli tudi delov­no mesto CHO (Chi­ef Happi­ness Ofcer), ki skr­bi za razvoj kadrov, nji­ho­vih poten­ci­a­lov, pozi­tiv­no delov­no kli­mo in zado­volj­stvo zaposlenih.
V letih, ki so sle­di­la na novi loka­ci­ji v Voj­ni­ku, so pro­i­zvo­dnji PVC oken doda­li še pro­i­zvo­dnjo in pro­da­jo ALU in lese­ne­ga stavb­ne­ga pohi­štva, pre­zra­če­va­nih fasad, razvoj in vgra­dnjo celo­vi­tih zaste­kli­tve­nih pro­jek­tnih reši­tev, vho­dnih in požar­nih vrat ter razvoj in pro­i­zvo­dnjo lokal­nih pre­zra­če­val­nih sis­te­mov MIKro­vent. Hkra­ti so se usme­ri­li tudi v znan­stve­no – razvoj­no dejav­nost z odpr­tjem inšti­tu­ta prof. dr. Petra Nova­ka in testne komo­re, ki je edin­stve­na med slo­ven­ski­mi pro­i­zva­jal­ci stavb­ne­ga pohi­štva. V komo­ri s simu­la­ci­jo raz­lič­nih kli­mat­skih pogo­jev testi­ra­jo ele­men­te stavb­ne­ga pohi­štva, ki jih pro­i­zva­ja­jo, in lokal­ni pre­zra­če­val­ni sis­tem MIKro­vent. Vse z name­nom raz­vi­ja­nja in pro­i­zvo­dnje naj­bolj napre­dnih, izo­la­tiv­nih in ener­gij­sko učin­ko­vi­tih ele­men­tov stavb­ne­ga pohi­štva in lokal­ne­ga pre­zra­če­va­nja. Tako je MIK Celje svo­jo dejav­nost pro­i­zvo­dnje stavb­ne­ga pohi­štva nad­gra­dil s krov­no filo­zo­fi­jo pod slo­ga­nom »Izbolj­šu­je­mo kako­vost bivanja«.

Poslan­stvo pod­je­tja MIK je izbolj­še­va­nje kako­vo­sti bivanja
V zadnjih letih je, pod vizi­o­nar­sko in druž­be­no odgo­vor­no tak­tir­ko Fran­ci­ja Pli­ber­ška, pod­je­tje MIK usmer­je­no tudi v osve­šča­nje jav­no­sti o vpli­vu bol­nih zgradb, ki so posle­di­ca upo­ra­be viso­ko izo­la­tiv­nih grad­be­nih mate­ri­a­lov, hkra­ti pa naše bival­ne pro­sto­re spre­mi­nja­jo v her­me­tič­no zapr­te in pol­ne sla­be­ga, zdrav­ju ško­dlji­ve­ga zra­ka. Tako je pod­je­tje MIK naj­prej izda­lo stro­kov­no-popu­li­sti­čen pri­roč­nik z naslo­vom »Kako izbolj­ša­ti kako­vost biva­nja?« (mikcelje.si/brezplacno-svetovanje), ki bral­ca vodi sko­zi inve­sti­ci­jo v stavb­no pohi­štvo in ga opo­zar­ja na teme, na kate­re mora biti še pose­bej pozo­ren pri adap­ta­ci­ji ali gra­dnji svo­je­ga doma. Pri­roč­ni­ku pa je v zadnjem letu sle­di­la tudi med­na­ro­dna sple­tna kam­pa­nja AIR­less ERA (airlessera.com), ki opo­zar­ja na pasti sodob­ne­ga biva­nja in ponu­ja učin­ko­vi­te in zdrav­ju pri­jazne reši­tve. Tudi razvoj MIKro­ven­ta je eden naj­na­pre­dnej­ših med lokal­ni­mi pre­zra­če­val­ni­mi napra­va­mi. Odli­ku­je ga odlič­na reku­pe­ra­ci­ja, ki ohra­nja tem­pe­ra­tu­ro notra­njih pro­stor do 95 % kljub kon­stan­tne­mu pre­zra­če­va­nju ter sen­zor­ji za izre­dno ško­dljiv plin Radon, VOC in CO2 ter viso­ko­ka­ko­vo­stni fil­tri, ki zrak tudi čisti­jo. Prav tako je pod­je­tje MIK v zadnjem letu zače­lo izda­ja­ti pol­le­tno life­sty­le revi­jo MIKa­ven Lajf, v kate­ri se lote­va tem pove­za­nih s sodob­nim nači­nom življe­nja in biva­nja. V času bli­sko­vi­te rasti pod­je­tja MIK in uspe­šne­ga poslo­va­nja, pa je Fran­ci Pli­ber­šek leta 2012 v sode­lo­va­nju z Mate­jo Zor­ko Pavšar po svo­jem kon­cep­tu »iz pra­kse v teo­ri­jo« izdal bio­graf­sko knji­go »Vse­mo­goč­ni v ogle­da­lu«, ki je hkra­ti tudi pri­roč­nik za oseb­no­stno rast.

Ko pod­je­tje in pod­je­tnik posta­ne­ta pomemb­na akter­ja v gospo­dar­skem in druž­be­nem prostoru
Obču­do­va­nja vre­dni rasti pod­je­tja, šir­je­nju pro­daj­ne mre­že in pro­i­zvo­dnje, so sle­di­le tudi dru­ge dejav­no­sti, s kate­ri­mi sta se Fran­ci Pli­ber­šek in pod­je­tje MIK v slo­ven­ski gospo­dar­ski in druž­be­ni pro­stor zapi­sa­la kot pre­je­mni­ka šte­vil­nih gospo­dar­skih in častnih pri­znaj, veli­ka pod­por­ni­ka ume­tno­sti, špor­ta in pod­por­ni­ka soci­al­no šib­kih čla­nov slo­ven­ske druž­be. Pod­je­tje MIK in Fran­ci Pli­ber­šek sta v letih 2007 in 2008 pre­je­la veli­ko nagra­do Gospo­dar­ske zbor­ni­ce Slo­ve­ni­je, Fran­ci Pli­ber­šek je poslal naj Celjan in dobi­tnik Sre­br­ne­ga celj­ske­ga vite­za. V zadnjih letih pa je pod­je­tje pre­je­lo za svoj lokal­ni pre­zra­če­val­ni sis­tem MIKro­vent sre­br­ni ceh Obr­tne zbor­ni­ce Slo­ve­ni­je in sre­br­no nagra­do za ino­va­tiv­nost Gospo­dar­ske zbor­ni­ce Slo­ve­ni­je. Pli­ber­šek in pod­je­tje MIK sta posta­la tudi aktiv­na akter­ja v slo­ven­skem gospo­dar­stvu s pomemb­no vlo­go pri usta­na­vlja­nju Slo­ven­ske­ga klu­ba pod­je­tni­kov, SBC. Danes SBC šte­je že več kot 214 čla­nov, Pli­ber­šek pa je z MIKom v njem akti­ven in kon­struk­ti­ven usta­nov­ni član. Pli­ber­šek je v letih po 2012 postal tudi iskan komen­ta­tor druž­be­no­po­li­tič­nih in gospo­dar­skih raz­mer v Slo­ve­ni­ji. Nje­go­vi pismi pred­se­dni­ko­ma vlad RS, v letih 2012 in 2014, z naslo­vo­ma “Delo je vre­dno­ta, ki je ne ceni­mo dovolj” in “Kaj bomo Slo­ven­ci pusti­li otro­kom in vnu­kom kako bomo žive­li jutri?”, sta odme­va­li v vseh slo­ven­skih medi­jih. Sle­dnje pismo je bilo celo naj­bolj bra­na vse­bi­na na por­ta­lu častni­ka Finance.

MIK in zave­za­nost športu
Vse od leta 2000 pod­je­tje MIK pod­pi­ra tudi slo­ven­ski klub­ski šport in je pono­sen in eden večjih spon­zor­jev več­kra­tnih držav­nih in evrop­skih prva­kov v roko­me­tu, Roko­me­tne­ga klu­ba Celje Pivo­var­na Laško. Iz spon­zor­stva roko­me­tne­ga klu­ba se je rodi­la nad­vse uspe­šna pro­mo­cij­ska kam­pa­nja s takra­tnim kape­ta­nom Edu­ar­dom Koksha­ro­vim in z njim legen­dar­ni slo­gan »Takšna okna imel bom tudi jaz«. Dese­tle­tje kasne­je pa je Edu­ar­dov obraz zame­njal naj­bolj­ši slo­ven­skih hoke­jist vseh časov, Anže Kopi­tar in postal novi obraz bla­gov­ne znam­ke MIK v kam­pa­nji »Nepre­ma­glji­vi«.

MIKo­va druž­be­na odgovornost
Z rastjo pa se je pod­je­tje usme­ri­lo tudi v skrb za slo­ven­ske soci­al­no šib­ke otro­ke. S pro­jek­tom MIKo­va kara­va­na otro­ške­ga sme­ha že 15. let vsa­ko leto na mor­ske poči­tni­ce odpe­lje 100 otrok iz soci­al­no šib­kih dru­žin. V leto­šnjem letu, ko pod­je­tje MIK pra­znu­je 30 let, bodo omo­go­či­li poči­tni­ce kar 300 otro­kom in tako v zadnjih 15 letih pope­lja­li na mor­je že več kot 1.750 otrok. Miko­va kara­va­na otro­ške­ga sme­ha pa je več kot le dona­ci­ja, vseh 15 let pod­je­tje MIK sode­lu­je s sve­to­val­ni­mi služ­ba­mi slo­ven­skih osnov­nih šol in izbi­ra otro­ke, ki si naj­bolj zaslu­ži­jo poči­tni­ce z MIKo­vo kara­va­no. Prav tako leto­va­nje v celo­ti izpe­lje­jo MIKo­vi vzgo­ji­te­lji, ki skr­bi­jo za otro­ke od jutra do veče­ra. Zadnjih pet let pa se je pod­je­tje MIK s svo­jim sode­lav­ci in poslov­ni­mi par­tner­ji ter pri­ja­te­lji odlo­či­lo podi­ra­ti tudi špor­tne rekor­de. Z name­nom, da bi zago­to­vi­li doda­tna dona­cij­ska sred­stva za MIKo­vo kara­va­no otro­ške­ga sme­ha, vsa­ko pomlad zadnjih 5 let pre­ko­le­sa­ri­jo vso Slo­ve­ni­jo na MIKo­vi kole­sar­ski turi S srcem na kolo. Na vseh kole­sar­skih turah kole­sa­ri tudi direk­tor Pli­ber­šek, ki ga spre­mlja tudi nje­go­va dru­ži­na, ude­le­žen­ci kole­sar­ske ture s Pli­ber­škom na čelu pa tudi vsa­ko leto obi­šče­jo otro­ke MIKo­ve kara­va­ne na poči­tni­cah, kjer z nji­mi pre­ži­vi­jo ves dan.

Novo poglav­je za dru­ži­no Pli­ber­šek in MIK Celje
Pod­je­tja, ki so se inten­ziv­no in aktiv­no usta­na­vlja­la na tran­zi­cij­skem pre­ho­du v samo­stoj­no drža­vo v začet­ku 90-ih let, so s pre­ho­dom v novo dese­tle­tje mile­ni­ja, posta­vlje­na pred nove orga­ni­za­cij­ske in poslov­ne izzi­ve. Gene­ra­ci­ja usta­no­vi­te­ljev svo­je posle že posto­po­ma pre­da­ja svo­jim otro­kom, ki bodo mno­ga uspe­šna slo­ven­ska pod­je­tja pope­lja­li v novo obdo­bje zaseb­ne­ga slo­ven­ske­ga gospo­dar­stva. Ne le slo­ven­ski, tem­več glo­bal­ni trend nare­ku­je, da prvi pre­nos nasled­stva, pre­ži­vi komaj tre­tji­na pod­je­tij, nasle­dnje pre­no­se pa le še dese­ti­na. Neka­te­ra pod­je­tja se vpra­ša­nja pre­da­ja­nja nasled­stva lote­va­jo pre­mi­šlje­no in sis­te­ma­ti­zi­ra­no, z uve­lja­vlja­njem dru­žin­skih pogodb o pre­da­ja­nju nasled­stva, s kate­ri­mi dolo­či­jo obdo­bje pre­da­ja­nja in ključ­ne akter­je. Takšno pod­je­tje je tudi MIK. Stro­kov­nja­ki za kadro­vske zade­ve in dru­žin­sko pod­je­tni­štvo opo­zar­ja­jo, da je za uspe­šen pre­nos nasled­stva ključ­na vzgo­ja mlaj­ših gene­ra­cij, ki bodo kot nasle­dni­ki pre­vze­li vode­nje pod­je­tij. Tem mora­jo lastni­ki omo­go­či­ti kari­er­no rast zno­traj pod­je­tja ter posto­po­ma pre­vze­ti vode­nje dolo­če­ne­ga podro­čja v pod­je­tju, ki ga lah­ko opra­vlja­jo avto­no­mno in pri čemer so lah­ko izmer­lji­vi rezul­ta­ti uspe­šno­sti. Prav tako stro­ka opo­zar­ja, da je ključ­no pri­pra­vljal­no ozi­ro­ma tran­zi­cij­sko obdo­bje, ki se mora zače­ti naj­ka­sne­je pet let pred pre­da­jo nasled­stva. Tako se je izzi­vov, ki ji pri­na­ša pre­da­ja nasled­stva pod­je­tja MIK dru­gi gene­ra­ci­ji, loti­la tudi dru­ži­na Pli­ber­šek, ob pod­po­ri vodil­nih kadrov v pod­je­tju. A, izzi­vi so veli­ki, ne le na podro­čju vode­nja pod­je­tja in uspe­šne­ga poslo­va­nja, ampak tudi na podro­čju vzpo­sta­vlja­nja kre­di­bil­ne avto­no­mi­je mlaj­še gene­ra­ci­je v pod­je­tjih, ter tudi sko­zi doda­tne izzi­ve v uskla­je­va­nju, vzdr­že­va­nju in nad­gra­dnji dru­žin­skih in poslov­nih odno­sov ter uspe­šni kom­bi­na­ci­ji obeh sfer. Tako med gene­ra­ci­jo star­šev, ki so usta­no­vi­li in uspe­šno vodi­li MIK in otro­ci Fran­ci­ja in Adri­ja­ne Pli­ber­šek, ki posto­po­ma pre­vze­ma­jo pod­je­tje v samo­stoj­no vode­nje. Tako je dru­ži­na Pli­ber­šek v nasle­dnjih 5ih letih začr­ta­la pot posto­pne­ga pre­da­ja­nja vode­nja pod­je­tja v roke naj­sta­rej­še­mu sinu Ale­nu, ki se je rodil le nekaj let po usta­no­vi­tvi pod­je­tja in sku­paj s svo­jo mlaj­šo sestro Najo in bra­tom Timo­nom, ob moč­nem pre­ple­ta­nju dru­žin­ske­ga in poslov­ne­ga življe­nja nji­ho­vih star­šev, ki sta gra­di­la pod­je­tje MIK, s pod­je­tjem tako rekoč odra­stel. Zadnja tri leta pa posto­po­ma sto­pa po oče­to­vih in mami­nih sto­pi­njah kot vod­ja malo­pro­da­je. Dru­ži­na Pli­ber­šek se tako ob vsto­pu v 4. dese­tle­tje delo­va­nja pod­je­tja MIK ozi­ra v pri­ho­dnost, ki jo bo vodil naj­sta­rej­ši sin. Vsa­ke­mu izmed otrok sta zakon­ca Pli­ber­šek z dru­žin­sko pogod­bo dala možnost izbi­re ali želi­jo sode­lo­va­ti pri vode­nju pod­je­tja ali gre­do po samo­stoj­ni poti. Prav tako je v dru­žin­ski pogod­bi zapi­sa­no, da mora­jo vsi tri­je otro­ci pri­do­bi­ti delov­ne izku­šnje tudi v tuji­ni, pre­den se zapo­sli­jo v doma­čem pod­je­tju. Tako se je sre­dnja hči Naja odlo­či­la po štu­di­ju mar­ke­tin­ga in odno­sov z jav­nost­mi v Lon­do­nu, da tam osta­ne in se pre­iz­ku­si v mar­ke­ting in PR-ovskih vodah glas­be­ne indu­stri­je, med tem ko je naj­mlaj­ši sin Timon šele začel s štu­di­jem na lju­bljan­ski grad­be­ni fakul­te­ti. Alen Pli­ber­šek, naj­sta­rej­ši sin, tako zdaj prav zago­to­vo sto­pa v veli­ke čevlje svo­jih star­šev, za kate­re ver­ja­me­mo, da mu jih bo ob pod­po­ri oče­ta, mame in vodil­nih v MIKu v nasle­dnjih letih uspe­lo uspe­šno zapol­ni­ti in pope­lja­ti MIK na pot nove­ga obdo­bja rasti in uspehov.