MIKavna premiera #NEPREMAGLJIVI z Anžetom Kopitarjem

MIK Celje je že pri­šla pomlad, novo obdo­bje, ki ga je zazna­mo­va­lo sode­lo­va­nje z novim obra­zom naše bla­gov­ne znam­ke, Anže­tom Kopitarjem.

Danes smo šir­ši jav­no­sti pred­sta­vi­li eksklu­ziv­no pre­mi­e­ro nove TV in video kam­pa­nje pod naslo­vom #nepre­ma­glji­vi z naj­bolj­šim slo­ven­skim hoke­ji­stom vseh časov, Anže­tom Kopi­tar­jem, ki se ta dan zač­ne pred­va­ja­ti na vseh večjih slo­ven­skih tele­vi­zi­jah in druž­be­nih omrežjih. 

MIKav­na pomlad pa veje tudi na podro­čju naše­ga lastne­ga razvo­ja, stro­kov­ne­ga zna­nja in viso­ko teh­no­lo­ške in napre­dne lastne proizvodnje.
Zato smo na pre­mi­e­ri z veli­kim pono­som in na čelu z direk­tor­jem, vizi­o­nar­jem in usta­no­vi­te­ljem MIK Celje, Fran­ci­jem Pli­ber­škom, eksklu­ziv­no pred­sta­vi­li tudi novo gene­ra­ci­jo nepre­ma­glji­ve­ga lokal­ne­ga pre­zra­če­val­ne­ga sis­te­ma MIKro­vent. Ta je plod lastne­ga razvo­ja, zna­nja in pro­i­zvo­dnje MIKo­vih stro­kov­nja­kov z dr. Petrom Nova­kom na čelu.