Beremo z Manco Košir

O knji­gi Fran­ci­ja Pli­ber­ška, direk­tor­ja MIK Celje, in Mate­je Zor­ko VSEMOGOČNI V OGLEDALU se bo gosti­te­lji­ca pogo­var­ja­la z avtor­je­ma in radij­skim novi­nar­jem Anto­nom Pete­lin­škom. Knji­ga pri­po­ve­du­je o življenj­skih resni­cah in vre­dno­tah, o ure­sni­če­va­nju sanj in izku­šnjah, ki nas vodi­jo k modro­sti. Kra­tek odlo­mek za okus in pova­bi­lo na sre­ča­nje: “Če želi­mo z nekom deli­ti življe­nje, mora­mo naj­prej zna­ti biti sami. Nih­če si namreč ne želi­ti biti z nekom, ki noče biti s seboj.”

V sobo­to, 23. juni­ja 2012, ob 11.00 uri, v Veli­ki kavar­ni v Mariboru.
Vabljeni!