Znak kakovosti v graditeljstvu” za RAL montažo pri sanacijah z integracijo MIKroventa

PRIZNANJE ZA MIK CELJE

Gene­ral­ni direk­tor MIK Celje, Fran­ci Pli­ber­šek, je danes na otvo­ri­tvi 59. Sej­ma DOM pre­vzel pre­sti­žen cer­ti­fi­kat “Znak kako­vo­sti v gra­di­telj­stvu” za podro­čje RAL mon­taž pri sana­ci­jah objek­tov z inte­gri­ra­nim lokal­nim pre­zra­če­va­njem MIKrovent. 

STROKOVNI POSVET ZRMK

Še pred pode­li­tvi­jo pa se je ude­le­žil stro­kov­ne­ga posve­ta, ki ga je orga­ni­zi­ral Grad­be­ni inšti­tut ZRMK. Na posve­tu je pou­da­ril pomen celo­stne pre­no­ve in gra­dnje, ki vklju­ču­je ne zgolj kako­vo­stno gra­dnjoizo­la­ci­jo ter stavb­no pohi­štvo, tem­več tudi ustre­zno pre­zra­če­va­nje, pred­vsem pa pomen celo­vi­te­ga projektiranja.
Fran­ci Pli­ber­šek je na posve­tu izpo­sta­vil dej­stvo, da je v Evro­pi tre­tji­na objek­tov ozna­če­nih s sin­dro­mom bol­nih stavb, ki so posle­di­ca neu­stre­zne oz. nece­lo­vi­to gra­dnje in sanacij. 
Dele­žni­ki posve­ta so se eno­gla­sno stri­nja­li, da bo potreb­no zna­tno več sode­lo­va­nja raz­lič­nih sek­tor­jev ter spre­mem­be regu­la­tiv in smer­nic gra­dnje, ki bodo sis­tem­sko dolo­či­le nivo kako­vo­sti in ustre­zno­sti izdel­kov, mate­ri­a­lov ter procesov.