Plače v javni upravi je treba zvišati, a le tistim, ki delajo učinkovito!

Odpr­to pismo slo­ven­ski vla­di in slo­ven­skim sindikatom.

Spo­što­va­ni pred­stav­ni­ki vla­de, spo­što­va­ni pred­stav­ni­ki slo­ven­skih sin­di­ka­tov, spo­što­va­ni slo­ven­ski delav­ci, kot gospo­dar­stve­nik, ki se že 23 let tru­di uspe­šno poslo­va­ti in zago­ta­vlja­ti redno delo svo­jim zapo­sle­nim in redni doho­dek sku­paj pre­ko 300 dru­ži­nam, se mi ob pre­te­klih dogod­kih poja­vlja­jo vpra­ša­nja, ki moč­no nače­nja­jo moje zau­pa­nje v vaše ide­je, odlo­či­tve in deja­nja. SDS (strast, disci­pli­na in skro­mnost) in VOZ (var­nost, odgo­vor­nost, zau­pa­nje) so nače­la in vre­dno­te, ki vodi­jo uspe­šne, a tega, se mi zdi, se vi še niste nau­či­li. Var­če­va­nje na račun vse­splo­šne­ga zni­ža­nja plač zapo­sle­nim v jav­nem sek­tor­ju in posle­dič­no splo­šna stav­ka jav­ne­ga sek­tor­ja, je po mojem mne­nju le še en dokaz, da ne eni ne dru­gi prav zares ne veste kaj dela­te. A pre­den vam podam nekaj svo­jih pre­dlo­gov, ki teme­lji­jo na ZKP (zdra­vi kmeč­ki pame­ti), vam posta­vljam še nekaj eno­stav­nih vpra­šanj in vas vse sku­paj jav­no pozi­vam, da mi nanje odgovorite.

Spo­što­va­ni sin­di­ka­ti, kje ste bili in kaj ste poče­li zadnja tri leta, ko se je naša drža­va zadol­ži­la za 2,5 mili­jar­de evrov letno? Kaj ste tako dobre­ga nare­di­li za vse tiste delav­ce, ki, kljub temu da redno in trdo dela­jo, nima­jo osnov­nih sred­stev za člo­ve­ka vre­dno življe­nje? Komu ste poma­ga­li? Pro­pa­dle­mu grad­be­ne­mu sek­tor­ju v kate­rem je v zadnjih dveh letih pro­pa­dlo 11.000 družb in pod­je­tni­kov? Ste se mor­da ogla­si­li, ko je mari­bor­sko sodi­šče dalo pred­nost popla­či­lu odve­tni­kov za prav­no sve­to­va­nje (v viši­ni 200.000 EUR za 35 min sve­to­va­nja) pred izpla­či­lom plač zapo­sle­nim, ki so osta­li brez dela in plač za zadnjih 6 mese­cev v sku­pni viši­ni 1.5 mio evrov?

Ste kdaj orga­ni­zi­ra­li stav­ko, ker želi­te prav­no drža­vo? Ste kdaj zah­te­va­li, da se spo­štu­je­ta red in usta­va v drža­vi, kar bi mar­si­ka­te­re­mu pod­je­tni­ku in nje­go­vim zapo­sle­nim še danes zago­ta­vlja­lo obstoj in delo in nudi­lo Slo­ven­cem veli­ko več kot le boj za pre­ži­ve­tje? Ste kdaj zah­te­va­li vzpo­sta­vi­tev prav­ne­ga reda in kraj­še tra­ja­nje sodnih pro­ce­sov in postop­kov? Kje ste bili? Kje je vaša učin­ko­vi­tost, kje so rezul­ta­ti? Ste kdaj pomi­sli­li, kako sto­ji­jo in pote­ka­jo stva­ri v gospo­dar­stvu? Koli­ko mora nare­di­ti gospo­dar­stvo, da lah­ko vi vsa­kič zno­va zah­te­va­te svo­je, brez da bi se potru­di­li tudi sami kaj pri­spe­va­ti k izbolj­ša­nju vse­splo­šne­ga sta­nja v drža­vi. Odlo­či­li ste se za stav­ko – pa jo tudi pla­čaj­te. Bori­ti se je tre­ba za pra­vi­ce delav­cev in tistim, ki dela­jo dobro in učin­ko­vi­to zago­to­vi­ti dostoj­ne pla­če. V gospo­dar­stvu se sle­her­ni dan bori­mo za obstoj in zago­ta­vlja­nje dela zapo­sle­nim v tistih pod­je­tjih, ki nam jih je v tej neprav­ni drža­vi še uspe­lo obdr­ža­ti pri življe­nju. Gospo­dar­stvo ne more in ne bo pre­vze­lo nase še vaše­ga bre­me­na. Spo­što­va­ni poslan­ci, ki v par­la­men­tu zasto­pa­te naše gla­so­ve, ste kdaj pomi­sli­li, da bi sami nosi­li stro­ške za vse pro­pa­dle refe­ren­du­me, sla­be zako­ne, ki pov­zro­ča­jo nered v drža­vi, ki ima­jo »luknje«? Pred­stav­ni­ki Gospo­dar­ske zbor­ni­ce, ki naj bi zasto­pa­li inte­re­se gospo­dar­stva, zakaj bolj ne pod­pre­te vla­de v tre­nu­tni situ­a­ci­ji in jih s trdni­mi argu­men­ti spod­bu­ja­te pri pre­pre­či­tvi stav­ke jav­ne­ga sek­tor­ja? Zakaj osta­li sin­di­ka­ti ne zah­te­va­te ena­kih pogo­jev za vse zapo­sle­ne, tiste v jav­nem sek­tor­ju in tiste v gospo­dar­stvu in zaseb­nem sek­tor­ju? Zakaj ne stav­ka­te zato, da bi posta­lo pošte­no delo vre­dno­ta in ne sra­mo­ta kot je danes?
Spo­što­va­ni poli­ti­ki in poslan­ci, na dušo vam pola­gam izja­vo ustav­ne­ga sodni­ka prof. dr. Erne­sta Petri­ča: »Danes ni pomemb­no kaj je prav in kaj naro­be. Pomemb­ne so kori­sti na kra­tek rok in to je zelo naro­be«. (Petrič, TV Slo­ve­ni­ja, 3. pro­gram. 2012. Kon­tak­tna odda­ja. Lju­blja­na, 4. april) Ali so vam mor­da bliž­je bese­de zna­ne­ga slo­ven­ske­ga eko­no­mi­sta, ki je že več let nad­zor­nik v eni od slo­ven­skih družb, ki že leta ustvar­ja le izgu­be in jo je bilo zato tre­ba že več­krat doka­pi­ta­li­zi­ra­ti in ki pra­vi, da jav­ni sek­tor ni pre­ve­lik, da je cilj le zapol­ni­ti luknjo pri finan­ci­ra­nju jav­ne­ga sek­tor­ja. Če povem po doma­če — ni pomemb­no koli­ko zapra­vi­mo doma, le naj nas finan­ci­ra­ta teta ali stric še naprej… Ne me razu­me­ti naro­be, vsem zapo­sle­nim želim dostoj­no življe­nje in dobre pla­če, tudi tistim v jav­ni upra­vi in sem pro­ti vse­splo­šne­mu zni­že­va­nju plač v jav­nem sek­tor­ju. Prav­za­prav zah­te­vam, da se pla­če zvi­ša­jo vsem, tudi zapo­sle­nim v jav­nem sek­tor­ju. A na račun pla­či­la po delov­ni učin­ko­vi­to­sti in ne na račun tiste­ga dela gospo­dar­stva, ki je ostal zdrav in se danes brez pomo­či drža­ve bori s posle­di­ca­mi sla­be­ga vode­nja drža­ve in nespo­što­va­nja držav­ne­ga reda in pra­va. Če bi žele­li nare­di­ti več in prav, bi se lah­ko pri upra­vlja­nju jav­ne upra­ve veli­ko nau­či­li prav iz gospo­dar­stva – doma­če­ga in tuje­ga, kjer je glav­no vodi­lo uspe­ha – UČINKOVITOST, ne pa pra­vi­ce, ki si jih v jav­ni upra­vi dolo­ča­te v svo­jih inter­nih aktih. Zah­te­vam, da tudi v jav­ni upra­vi uve­de­te nor­me, ki velja­jo v EU in gospo­dar­stvu. Ne pa nor­me kot velja­jo sedaj: učin­ko­vi­to delo le 3–4 ure na dan, pa 50 do 60 dni dopu­sta in nera­ci­o­nal­no zapo­slo­va­nje (v jav­nem sek­tor­ju ste v zadnjih treh letih doda­tno zapo­sli­li 9000 lju­di, med­tem ko smo jih v gospo­dar­stvu mora­li odpu­sti­ti sku­paj kar 76.000).

Orga­ni­zi­raj­te in opti­mi­zi­raj­te delov­ne pro­ce­se tako, da bodo lah­ko zapo­sle­ni svo­je delo opra­vi­li učin­ko­vi­to in kako­vo­stno (dolo­če­ne uprav­ne eno­te že ima­jo stan­dar­de EFQM) in tistim, ki bodo dose­ga­li posta­vlje­ne nor­me, zvi­šaj­te pla­če in jih pla­čaj­te po učin­ko­vi­to­sti. Za dobro opra­vlje­no delo si zaslu­ži­jo dobro pla­čo. Pre­pri­čan sem, da dela tre­nu­tno v jav­ni upra­vi vsaj 13 takih, ki že dose­ga­jo take nor­me, kot velja­jo v gospo­dar­stvu in so pre­ma­lo pla­ča­ni. Dru­ga tre­tji­na bo dobi­la več volje, ko bo vide­la, da se spla­ča dela­ti in bo sle­di­la prvi tre­tji­ni, za osta­lo tre­tji­no oz. četr­ti­no, ki teh norm ne bodo dose­ga­li in za kate­re ne bo dovolj dela pa je tre­ba ure­di­ti bolj fle­ksi­bil­no zapo­slo­va­nje kot je npr. v Avstri­ji ali Nem­či­ji in jim pre­ko Zavo­da za zapo­slo­va­nje zago­to­vi­ti jav­na dela:

  • veli­ko je še dela, da bomo ime­li naj­lep­šo deže­lo v Evropi,
  • pomoč na domo­vih za ostarele,
  • hmelj, jago­de in osta­le pri­del­ke naj obi­ra­jo Slo­ven­ci in ne Romuni,
  • 23 kme­tij­skih zemljišč RS je neob­de­la­nih, to je pri­bli­žno 450.000 ha, kar pome­ni, da bi vsak brez­po­sel­ni lah­ko dobil 2 do 3 ha zemlje brez­plač­no v najem, da bi zače­li pri­de­lo­va­ti eko­lo­ško hra­no. Posta­li bi lah­ko naj­ve­čji izvo­znik bio hra­ne v EU (gle­de na veli­kost drža­ve) .… Drža­va pa bi pri jav­nih naro­či­lih mora­la kupi­ti od doma­če­ga pri­de­lo­val­ca 100% hra­ne in ne kot sedaj, ko 75% hra­ne uvo­zi (z vse­mi potreb­ni­mi cer­ti­fi­ka­ti kate­rih naši pri­de­lo­val­ci men­da nima­jo), hra­na pa je pri­de­la­na na GSO način (gen­sko spre­me­nje­ni orga­niz­mi). Več kot oči­tno se ob tem posta­vi vpra­ša­nje KVALITETE uvo­že­ne hrane!

Kaj nas torej zadr­žu­je, da ne more­mo posta­ti naj­ve­čji izvo­znik zdra­vo pri­de­la­ne hra­ne v EU? Moj odgo­vor je neu­čin­ko­vi­tost! Vi pa pre­so­di­te sami. Pove­dal sem svo­je, podal svo­je pre­dlo­ge, ki izha­ja­jo iz spo­znanj ZKP (zdra­ve kmeč­ke pame­ti) in vam posta­vil svo­ja eno­stav­na vpra­ša­nja, sedaj spo­što­va­ni gospod­je pa pri­ča­ku­jem tudi od vas, da boste nare­di­li svo­je. In to dobro in učinkovito.

S spo­što­va­njem,

Fran­ci Pli­ber­šek, u.d.i.a.

______


Povezave:

Odgovor Zveze svobodnih sindikatov Slovenije: