Pogledi uspešnih podjetnikov o viziji Slovenije

Pogledi uspešnih podjetnikov o viziji Slovenije

Inter­vju je bil obja­vljen na sple­tnem por­ta­lu Priložnost.Eu

1. Kakšna je vaša vizi­ja Slovenije?

Našo Slo­ve­ni­jo vidim kot drža­vo, v kate­ri bi se mora­li poli­ti­ki neha­ti obre­me­nje­va­ti s pre­te­klo­stjo in obtož­ba­mi. Čas je, da konč­no pri­sluh­ne­jo in usme­ri­jo svo­je moči in deja­nja v pri­ho­dnost. Zgo­do­vi­na je izje­mno pomemb­na, biti mora­mo pono­sni na svo­je kore­ni­ne, a tre­ba se je tudi vpra­ša­ti, kakšno zapu­šči­no bomo s takšnim poče­tjem pusti­li svo­jim otro­kom in vnu­kom. Želel bi si, da se zač­ne poli­ti­ka ukvar­ja­ti z drža­vo in drža­vlja­ni ter pre­ne­ha s poli­tič­ni­mi igri­ca­mi in med­se­boj­ni­mi obtoževanji.

Tre­ba je pote­gni­ti črto in posta­vi­ti nova pra­vi­la ter ure­di­ti sis­tem tako, da bo delal v dobro drža­ve in drža­vlja­nov. Tako, kot so to nare­di­le neka­te­re drža­ve Vzho­dne Evro­pe, npr. Polj­ska in Češka, ki so nas po napred­ku in razvo­ju že pre­hi­te­le. Ver­ja­mem, da je sve­tla pri­ho­dnost Slo­ve­ni­je v rokah stro­kov­nja­kov, ki zna­jo in želi­jo našo drža­vo posta­vi­ti na noge ter lju­dem omo­go­či­ti dostoj­no življenje.

»Le pri­lo­žnost jim je tre­ba dati in jim pusti­ti, da se izkažejo.«

Poli­ti­ki se mora­jo pre­ne­ha­ti deli­ti na leve in desne, loči­ti se mora­jo le še na dobre in slabe.

2. Kakšne pri­lo­žno­sti name­nja­te mladim?

Naše pod­je­tje je usmer­je­no v zapo­slo­va­nje mla­dih in nadar­je­nih lju­di, ki so stro­kov­nja­ki na svo­jih podro­čjih in se želi­jo pre­iz­ku­si­ti v bran­ži stavb­ne­ga pohi­štva. V ta namen smo obli­ko­va­li model Kari­er­ne­ga men­tor­stva, ki mla­de­mu in per­spek­tiv­ne­mu kadru ponu­ja ustvar­jal­ni poslov­ni pro­stor, v kate­rem se bo lah­ko kari­er­no raz­vil kot posa­me­znik in kot del MIKo­ve­ga tima. Mla­dim, ki jih zapo­sli­mo pre­ko pro­gra­ma Kari­er­ne­ga men­tor­stva, je za men­to­ri­ra­nje na raz­po­la­go naš vod­stve­ni kader. Pomemb­no je, da spo­zna­jo vse pro­ce­se dela v našem pod­je­tju in to zna­nje upo­ra­bi­jo pri svo­jem delu, v kate­rem se bodo pove­zo­va­li vsi oddel­ki. V pod­je­tju MIK meni­mo, da za obli­ko­va­nje zares kako­vo­stne­ga kadra potre­bu­je­mo vsaj dve leti, odvi­sno seve­da od polo­ža­ja, lah­ko tudi do 5 let, da se vzpo­sta­vi­jo vse kemi­je in pove­za­ve zno­traj pod­je­tja ter da zapo­sle­ni osvo­ji­jo zna­nje o vseh delov­nih pro­ce­sih. Šele, ko zapo­sle­ni pozna delo­va­nje pod­je­tja v dno duše in nje­go­ve biti, lah­ko posta­ne zares kako­vo­sten kader na svo­jem podro­čju, ki dopol­nju­je celo­to MIK tima.

3. Kako Evrop­ska uni­ja kori­sti vaše­mu podjetju?

Z vsto­pom v EU so se odpr­le doda­tne poslov­ne možno­sti tudi v naši bran­ži. Kot čla­ni EU smo kre­di­bil­nej­ši pro­i­zva­ja­lec in uvo­znik v drža­ve izven EU, kar pozi­tiv­no vpli­va na naše poslo­va­nje pre­ko luže ter v dru­gih drža­vah, ki ceni­jo evrop­sko kako­vost. Skle­pa­nje poslov in pri­do­bi­va­nje grad­be­nih pro­jek­tov se je v našem poslo­va­nju po vsto­pu v EU tako še okre­pi­lo, tudi na podro­čju poslo­va­nja s čla­ni­ca­mi EU. Naš polo­žaj smo naj­bolj okre­pi­li v Nem­či­ji, kjer ima­mo svo­jo podru­žni­co v Münchnu.

4. Zakaj je pomemb­no, da gre­do mla­di na voli­tve za Evrop­ski parlament?

Ver­ja­mem, da je pri­ho­dnost v mla­dih gene­ra­ci­jah. Moja želja je, da bi bili mla­di osve­šče­ni o pomemb­no­sti nji­ho­ve­ga soo­bli­ko­va­nja druž­be z orod­ji, do kate­rih so upra­vi­če­ni, da jih upo­ra­bi­jo in z nji­mi vpli­va­jo na razvoj naše druž­be zno­traj EU. Med temi orod­ji je naj­po­memb­nej­ša volil­na pra­vi­ca, s kate­ro daje­mo možnost, da se sli­ši­jo v EU gla­so­vi naših pra­vih lju­di, pred­stav­ni­kov Slo­ve­ni­je. Ti nam bodo utr­li in utr­di­li polo­žaj v EU, ki bo pri­po­mo­gel k razvo­ju in bla­go­sta­nju doma. Za naše pred­stav­ni­ke na evrop­skem poli­tič­nem par­ke­tu bi si želel, da bi se za nji­mi raz­le­gal tako dober glas in odlič­ni rezul­ta­ti, kot za naši­mi špor­tni­ki in kul­tur­ni­ki, ki dose­ga­jo v tuji­ni vrhun­ske rezultate.